Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Informacje zapisane w ciasteczkach są wykorzystywane w celach statystycznych, analizy ruchu i zapisywania ustawień. Dalsze korzystanie z serwisu z włączonym zapisem cookies oznacza zgodę na ich używanie i zapisywanie ich w Twojej przeglądarce. W ustawieniach przeglądarki możesz także zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Samorząd Województwa Mazowieckiego

„Akademia wiedzy i umiejętności”

Projekt realizowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego poprzez  MCPS.

okres realizacji: 28 czerwiec – 15 październik 2011r.

Celem zadania jest poprawa funkcjonowania rodzin i opiekunów (chorych na SM i ich bliskich) doznających przemocy w zakresie zdrowia psychicznego i pełnionych ról.
Celami szczegółowymi jest wzrost świadomości i wiedzy w zakresie tego, czym jest przemoc, wzrost wiedzy na temat dostępnych dla osób doświadczających przemocy form pomocy a także zapewnienie pomocy specjalistycznej osobom, które w przeszłości lub obecnie doznają przemocy oraz będących świadkami przemocy.

Zadanie składa się z następujących elementów:
I. Zorganizowanie dwóch spotkań wykładowo-dyskusyjnych na temat zjawiska przemocy w rodzinie, w tym przemocy wobec osób niepełnosprawnych.
II. Wsparcie indywidualne ze strony psychologa, prawnika i pracownika socjalnego, mających doświadczenie w pomocy ofiarom przemocy.
III. Zorganizowanie warsztatów „Poszukiwanie w sobie mocy”, zorganizowanych dla dwóch grup wiekowych.

Przewidujemy, że w wyniku realizacji zadania nastąpi wzrost wiedzy m.in. na temat przemocy w rodzinie, przysługujących praw i możliwości pomocy oraz poprawa funkcjonowania psychospołecznego i kondycji psychicznej uczestników projektu, osób chorych na stwardnienie rozsiane, i ich bliskich.

 

„Nie jesteś SaM – publikacje dla chorych na SM”

Projekt realizowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego poprzez  MCPS.

okres realizacji: 12 lipiec – 30 listopad 2011r.

Celem zadania jest podwyższenie jakości życia i niezależnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych, chorych na stwardnienie rozsiane poprzez umożliwienie im, ich bliskim i specjalistom dostępu do informacji w ramach wydawanych publikacji – Poradnika dla osób nowozdiagnozowanych, Informatora oraz broszurek z ćwiczeniami ruchowymi i logopedycznymi.

Celami pośrednimi zadania jest wzrost wiedzy chorych na SM i ich bliskich na temat przepisów prawnych dotyczących niepełnosprawności, dostępnego leczenia i wsparcia dostępnego w ramach NFZ, PFRON, zakresu i form działania instytucji pomocowych, działalności Oddziału Warszawskiego PTSR, dostępnych uprawnień i ulg. Poprzez realizację zadania i wydawanie publikacji dążymy do zmniejszenia poczucia ich wyobcowania i osamotnienia w sytuacji choroby, zwiększenia zainteresowania rehabilitacją i częstszego z niej korzystania, także w domu, a przez to poprawy sprawności ruchowej i funkcjonowania psychospołecznego oraz samopoczucia osób dotkniętych SM.

Kontakt z materiałami informacyjnymi poświęconymi stwardnieniu rozsianemu, a także z organizacjami pomagającymi osobom chorym na SM, nie tylko pozwoli uzupełnić wiedzę o chorobie, sposobach radzenia sobie z nią, dostępnej pomocy, po jaką można sięgnąć, ale także zrozumieć, że z chorobą tą można nadal cieszyć się życiem.

 

„Barwy Mazowsza”

Projekt realizowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego poprzez  MCPS.

okres realizacji: 12 lipiec – 31 październik 2011r.

Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu osób niepełnosprawnych, chorych na stwardnienie rozsiane w życiu turystycznym i kulturalnym, promocja walorów turystycznych Mazowsza oraz szeroko pojęta integracja społeczna. Poprzez projekt pragniemy poprawić samopoczucie i jakość życia osób z SM, aby turystyka stała się ich pasją mimo ograniczeń, jakie stawia przed nimi ciągle postępująca choroba.

W ramach projektu zaplanowano:
– zorganizowanie 3 jednodniowych wycieczek,
– poznanie walorów turystycznych Mazowsza
a także szeroko rozumianą integrację osób niepełnosprawnych, chorych na SM.

Zaplanowane w ramach projektu działania wyzwolą u beneficjentów pozytywne postawy społeczne, wpłyną na wzrost ich aktywności, pobudzą zainteresowania poznawcze, zwiększą wiedzę na temat walorów turystycznych i kulturalnych Mazowsza poprawiając przy tym koncentrację i samopoczucie.

 

„JeSteśMy – publikacje dla osób chorych na SM”

Projekt realizowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego poprzez  MCPS.

okres realizacji: 26 września – 12 grudnia 2011r.

Celem zadania jest upowszechnienie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych, w szczególności chorych na SM, przeciwdziałanie poczuciu alienacji i osamotnienia osób niepełnosprawnych i ich bliskich, akceptacja choroby i obniżonej sprawności z nią się wiążącej przez osoby z SM, a co za tym idzie, poprawa funkcjonowania psychospołecznego i wzięcie przez osoby chore na stwardnienie rozsiane aktywniejszego udziału w życiu społecznym i zawodowym.

Cel ten chcemy osiągnąć poprzez propagowanie informacji na temat choroby, pozytywnych sposobów radzenia sobie z nią, pomocy, jaką świadczy Oddział Warszawski PTSR, możliwościach i warunkach rehabilitacji, najnowszych metodach leczenia, funkcjonujących rozwiązaniach prawnych, itp.

Projekt zakłada opracowanie i wydanie 1 numeru kwartalnika „Nadzieja”, w nakładzie 800 egzemplarzy oraz wydrukowanie 1000 sztuk kalendarzy trójdzielnych.

 

„Publikacje dla chorych na SM – kwartalnik Nadzieja oraz kalendarzyki”

Projekt realizowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego poprzez  MCPS.

okres realizacji: 3 listopada -12 grudnia 2011r.

Celem zadania jest upowszechnienie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych, w szczególności chorych na SM, przeciwdziałanie poczuciu alienacji i osamotnienia osób niepełnosprawnych i ich bliskich, akceptacja choroby i obniżonej sprawności z nią się wiążącej przez osoby z SM, a co za tym idzie, poprawa funkcjonowania psychospołecznego i wzięcie przez osoby chore na stwardnienie rozsiane aktywniejszego udziału w życiu społecznym i zawodowym.

Cel ten chcemy osiągnąć poprzez propagowanie informacji na temat choroby, pozytywnych sposobów radzenia sobie z nią, pomocy, jaką świadczy Oddział Warszawski PTSR, możliwościach i warunkach rehabilitacji, najnowszych metodach leczenia, funkcjonujących rozwiązaniach prawnych, itp.

Projekt zakłada opracowanie i wydanie 1-go numeru kwartalnika „Nadzieja” w nakładzie 800 egzemplarzy (4-ty numer w 2011r.), oraz wydrukowanie 2000 sztuk kalendarzyków listkowych.

Czasopismo oraz kalendarzyki adresowane są do chorych na stwardnienie rozsiane, ich rodzin i opiekunów, a także osób zainteresowanych problemami osób z SM i profesjonalnie zajmujących się opieką – lekarzy, pielęgniarek środowiskowych, pracowników opieki społecznej.

Pismo drukowane jest powiększoną czcionką, co ułatwia czytanie osobom mającym trudności ze wzrokiem. Jego wersja elektroniczna zamieszczana jest na stronie internetowej Stowarzyszenia.

 

„Szkolenie dla asystentów osób niepełnosprawnych”

Projekt realizowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego poprzez  MCPS.

okres realizacji: 3 listopada -12 grudnia 2011r.

Celem zadania jest integracja i aktywizacja społeczna, a także ograniczenie wykluczenia społecznego osób niepełnosprawnych, chorych na SM, poprzez zapewnienie im pomocy kompleksowo przeszkolonego osobistego asystenta.

Celem szczegółowym jest przeszkolenie osób, które będą mogli jako asystenci nieść pomoc osobom chorym na SM zrzeszonym w naszej Organizacji, a w szczególności:
– wzrost ich wiedzy i umiejętności nt psychologicznego podejścia do osoby chorej, z zakresu komunikacji, radzenia sobie ze stresem, trudnymi zachowaniami,
– nabycie/wzrost wiedzy nt praw i obowiązków obywateli, możliwości skorzystania z pomocy właściwych organów państwa, a także w wiedzy co, gdzie i komu przysługuje,
– nabycie/wzrost wiedzy i umiejętności  nt pierwszej pomocy i zasad jej udzielania,
– nabycie umiejętności przesadzania chorego z wózka, pokonywania schodów i innych barier architektonicznych, pomocy przy podnoszeniu chorych po upadkach.

W ramach projektu zaplanowano organizację 22-godzinnego kursu „Osobisty asystent osoby z SM” dla 12 osób. Kurs odbyłby się w warunkach wyjazdowych, w ośrodku EMAUS koło Białobrzegów Radomskich.
Po odbyciu części teoretycznej szkolenia, kursanci pod okiem 3 Patronów odbędą pierwsze wizyty u chorych. Patron będzie oceniał ich punktualność, kulturę osobistą, empatię. Dopiero po odbyciu tej części szkolenia  podpiszemy umowy z nowymi asystentami.

 

„Bóg się rodzi”

Projekt realizowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego poprzez  MCPS.

okres realizacji: 28 listopada -18 grudnia 2011r.

Celem głównym zadania jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w życiu społecznym i  kulturalnym osób chorych na stwardnienie rozsiane oraz szeroko pojęta integracja społeczna. Cel ten chcemy osiągnąć poprzez zorganizowanie spotkania przedświątecznego dla ok. 100 osób chorych na SM, członków Stowarzyszenia, podczas którego przewidziany jest koncert w wykonaniu artystów, połączony ze wspólnym śpiewaniem kolęd i pastorałek. Spotkanie odbędzie się w pięknej oprawie, przy stołach z potrawami świątecznymi, a każdy jego uczestnik otrzyma drobny, wigilijny upominek. Ponadto, paczki przygotujemy dla 19 osób chorych na SM będących w najbardziej trudnej sytuacji życiowej, mieszkańców Domów Pomocy Społecznej i Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych.

Poprzez udział w projekcie osoby niepełnosprawne będą miały szansę aktywnego przeżycia okresu świątecznego mimo ograniczeń, jakie stawia przed nimi ciągle postępująca choroba. Ponadto, udział w projekcie będzie okazją do integracji, nawiązania nowych znajomości, pogłębienia starszych, poprawy samopoczucia i jakości życia osób niepełnosprawnych, chorych na SM.

wróć