Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Informacje zapisane w ciasteczkach są wykorzystywane w celach statystycznych, analizy ruchu i zapisywania ustawień. Dalsze korzystanie z serwisu z włączonym zapisem cookies oznacza zgodę na ich używanie i zapisywanie ich w Twojej przeglądarce. W ustawieniach przeglądarki możesz także zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Warsztaty psychologiczne

Informacje o warsztatach realizowanych w 2019 r. będziemy zamieszczać na bieżąco. 


Już w czerwcu 2013r. ruszamy z kolejnymi warsztatami psychologicznymi!

Celem zajęć będzie zwiększenie umiejętności radzenia sobie ze stresem związanym z chorobą i odnalezienie w sobie mocy, pokładów energii, aktywności do mierzenia się z aktualną sytuacją życiową.
Uczestnicy warsztatów będą budowali poczucie własnej wartości, sprawczości, odkrywali swoje, często zapomniane zasoby.

Planujemy 7 spotkań po 2,5 godziny każde.

Osoby zainteresowane prosimy o pilny kontakt z biurem.

Warsztaty odbywają się w ramach projektu „Aktywność bez barier”, współfinansowanego ze środków m.st. Warszawa.


warsztaty, które się odbyły …
W okresie marzec – grudzień 2012r. o przeprowadzony został cykl zajęć z zakresu wspomagania funkcji poznawczych pn „Główka pracuje”.

Zajęcia miały formę warsztatową wzbogaconą o mini wykłady. Ich uczestnicy poznali efektywne sposoby zapamiętywania i wydobywania z pamięci potrzebnych informacji, nowe metody uczenia się, pracowali nad poprawą koncentracji i celowego skupiania uwagi, uczyli się planowania i określania właściwej pory dla wysiłku umysłowego, poznali skuteczne strategie kompensacyjne (tworzenia krótkich notatek, używania terminarzy, alarmów, organizerów itp.). Ponadto, zajęcia nakierowane były na wzmacnianie indywidualnych mocnych stron w funkcjonowaniu poznawczym.

Dla uczestników projektu świadczone było także wsparcie indywidualne.

Osobom mającym trudności w poruszaniu refundowaliśmy przejazdy na zajęcia transportem specjalistycznym.

Projekt został dofinansowany ze środków Miasta Stołecznego Warszawy.


Na przełomie listopada i grudnia 2011r. dla osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności odbyły się warsztaty pn. „Główka pracuje”.

Warsztaty prowadzone były w dwóch grupach wiekowych. Obejmowały ćwiczenia z zakresu rozwijania zdolności umysłowych – elementy usprawniania pamięci, poprawy koncentracji uwagi, wykorzystywania zasad efektywnego uczenia się, zwiększania kreatywności. Podczas zajęć wprowadzane były również ćwiczenia relaksacyjne i uspokajające.

Projekt współfinansowało Miasto Stołeczne Warszawa.


We wrześniu i październiku odbyły się warsztaty pod hasłem „Poszukiwanie w sobie mocy”.
Warsztaty były prowadzone w dwóch grupach wiekowych – dla młodszych dorosłych (18 – ok. 36 r.ż.) i starszych dorosłych (pow. ok. 36 r.ż.). Służyły nie tylko rozwijaniu adekwatnej samooceny, wzrostowi poczucia własnej wartości u uczestników, ale również wzmocnieniu konstruktywnych form radzenia sobie ze stresem i kryzysem oraz poczucia sprawczości i odpowiedzialności za swoje życie.

Projekt został dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego


Od września do listopada 2010r. trwało szkolenie realizowane w ramach projektu „Wiem jak pomóc – szkolenie dla opiekunów osób chorych na SM”, współfinansowanego ze środków Województwa Mazowieckiego poprzez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Szkolenie skierowane było do opiekunów osób chorych na SM i składało się z 3 elementów:

I. grupowych, wykładowo – warsztatowych zajęć dla opiekunów ( 3 spotkania po 6 godzin; realizowanych w weekendy, w I połowie września)
II. wsparcia indywidualnego ze strony specjalistów, w formie wizyt w domach rodzin biorących udział w projekcie,
III. indywidualnego i grupowego wsparcia psychologicznego dla opiekunów.

Ad. I
Zajęcia wykładowo-warsztatowe służyły przekazaniu niezbędnej wiedzy ogólnej dotyczącej najważniejszych aspektów pomocy osobie niepełnosprawnej. Szkolenie odbywało się w 5 blokach tematycznych (18 godzin szkoleniowych) i poruszało zagadnienia z zakresu pomocy socjalnej, rehabilitacji, pielęgniarstwa, zasad udzielania pierwszej pomocy oraz psychologii.

Ad. II
W ramach drugiej części projektu odbywały się wizyty specjalistów (pracownika socjalnego lub prawnika, rehabilitanta, pielęgniarki, psychologa) w domach uczestników zadania. Średnio przeprowadzono po dwie półtoragodzinne wizyty każdego ze specjalistów u każdego z uczestników projektu.

Ad. III
W ramach projektu od września do listopada, raz na dwa tygodnie, przez 3 godziny, odbywały się spotkania grupy wsparcia. dla opiekunów.  Obok spotkań grupowych zapewniliśmy także uczestnikom projektu indywidualne wsparcie psychologiczne.

 


Z końcem 2009 roku odbyło się szkolenie pn. Podstawy NLP. Uczestnicy warsztatów mieli możliwość poznania podstawowych i najprostszych technik oraz sposobów szybkiego zbudowania kontaktu nawet z obcą osobą, które można wykorzystać w życiu rodzinnym, zawodowym.

Poznanie i stosowanie NLP:
– rozwija umiejętności komunikacyjne oraz interpersonalne,
– usprawnia proces postrzegania otaczającej rzeczywistości,
– daje gotowe narzędzia rozpoznawania problemów oraz skuteczne techniki ich rozwiązywania w oparciu o model osiągania celów,
– ulepsza życie, poprawia jego jakość.
Najważniejsze jednak – daje możliwość wyboru stanów emocjonalnych oraz umiejętności.

Kurs był przeznaczony dla wszystkich osób chorych na SM, które chciały udoskonalić komunikację interpersonalną, bardziej efektywnie wykorzystywać własny potencjał i mieć dostęp do niezbędnych zasobów.

Podczas szkolenia poruszone zostały następujące tematy:
– co to jest NLP i jakie są jego podstawowe założenia,
– jak tworzą się indywidualne „mapy” rzeczywistości,
– trzy pozycje percepcji,
– komunikacja werbalna i niewerbalna,
– zmysłowe systemy reprezentacji świata,
– model efektywnego porozumiewania się,
– poprawne formułowanie celu: określanie stanu obecnego i stanu pożądanego,
– rozpoznawanie i zastosowanie stanów asocjacji i dysocjacji,
– sztuka kotwiczenia,
– model poziomów neurologicznych.

Szkolenie zostało dofinansowane ze środków PFRON.


W dniu 7 listopada odbyły się ostatnie zajęcia w ramach Warsztatów Antystresowych. Zajęcia skierowane były do osób chorych na SM, zainteresowanych rozwijaniem swoich kompetencji osobistych i zawodowych i odbywały się na przełomie września i października, w soboty.

Warsztaty przeznaczone były dla osób z SM zdecydowanych na samorozwój. Ich celem była pomoc ich uczestnikom w pokonywaniu różnorodnych trudności wynikających z życia z chorobą i doskonaleniu efektywności swoich działań m.in. poprzez doskonalenie umiejętności radzenia sobie z napięciem z powodu stresu. W trakcie trwania zajęć uczestnicy nauczyli się wykorzystywania swoich wewnętrznych zasobów do rozwiązywania problemów i realizacji zadań życiowych oraz poszerzyli swoje umiejętności radzenia sobie ze stresem.

Tematy, jakie były poruszane podczas zajęć to:
1. Jak nasze myśli, przekonania utrudniają nam radzenie sobie z trudnymi sytuacjami.
2. Asertywność jako skuteczny sposób radzenia sobie ze stresem.
3. Organizacja swoich zadań w czasie a stres.
4. Stres w sytuacjach nagłych – szybkie i skuteczne sposoby radzenia sobie ze stresem.
5. Relacje z bliskimi jako źródło stresu.
6. Moja profilaktyka stresu – wypracowanie indywidualnych sposobów ograniczania skutków stresu w swoim życiu.

Zajęcia miały charakter warsztatowy z naciskiem na różnorodne ćwiczenia – naukę poprzez praktyczne zastosowanie przedstawionych zagadnień.
Uczestnictwo we wszystkich sześciu spotkaniach nagrodzone zostało dyplomem.

Terminy poszczególnych zajęć:
19 września
26 września
10 października
17 października
24 października
7 listopada

Osobom mającym problemy z poruszaniem się zapewniliśmy zwrot kosztów transportu.

Warsztaty zostały zorganizowane dzięki dofinansowaniu ze środków Wojewody Mazowieckiego oraz PFRON.

wróć