Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Informacje zapisane w ciasteczkach są wykorzystywane w celach statystycznych, analizy ruchu i zapisywania ustawień. Dalsze korzystanie z serwisu z włączonym zapisem cookies oznacza zgodę na ich używanie i zapisywanie ich w Twojej przeglądarce. W ustawieniach przeglądarki możesz także zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Sprawić Moc 6

Projekt realizowany ze środków PFRON w ramach zadań zlecanych (…) –
Konkurs 1/2021 pn. Konkurs ” Sięgamy po sukces”

okres realizacji: 01.04.2022-31.03.2023

Projekt skierowany jest do 460 ON chorych na stwardnienie rozsiane z terenu woj. mazowieckiego, łódzkiego, zachodniopomorskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, kujawsko-pomorskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego. Projekt zakłada przeprowadzenie kompleksowego programu wsparcia osób chorych na SM, który obejmie swoim działaniem problemy ruchowe, psychologiczne i społeczne.
Główne działania jakie będą realizowane to:

 • usługi wspierające – osobistego asystenta ON, chorej na SM;
 • indywidualne zajęcia usprawniające – rehabilitacja w domu chorego;
 • rehabilitacja w ośrodku;
 • indywidualne konsultacje specjalistów np. (doradca zawodowy, psycholog, neurolog, psychiatra, prawnik, logopeda, dietetyk, pielęgniarka);
 • warsztaty wyjazdowe „Niezależnego życia”.

  Podjęcie w/w działań pozwoli zwiększyć aktywność społeczną i wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie osób chorych w otaczającym ich środowisku, co umożliwi spowolnienie rozwoju choroby oraz zmotywuje do bardziej aktywnego życia z chorobą.

Rekrutacja odbywać się będzie zarówno w siedzibie Lidera i Wnioskodawcy a także w siedzibach Oddziałów PTSR w województwach objętych wsparciem poprzez specjalistów ds. rekrutacji i form wsparcia.
Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie, mailowo, bądź bezpośrednio w Oddziałach PTSR, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy danego Oddziału przez cały okres realizacji projektu.

Osoby ze stwardnieniem rozsianym w chwili przystępowania do projektu będą musiały spełniać następujące warunki:

 • posiadać orzeczenie o znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniu niepełnosprawności (maksymalnie 10% ogółu BO) lub równoważne – wystawione przez orzecznika ZUS;
 • zamieszkiwać na terenie woj. mazowieckiego, łódzkiego, zachodniopomorskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, kujawsko-pomorskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego;
 • mieć zdiagnozowane stwardnienie rozsiane – potwierdzone oświadczeniem beneficjenta;
 • wypełnić formularz zgłoszeniowy i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • podpisać oświadczenie, że na dzień rozpoczęcia realizacji projektu nie są: uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy, Warsztatów Terapii Zajęciowej.


Określenie kompetencji i stopnia umiejętności oraz samodzielności BO odbędzie się poprzez opracowanie Indywidualnego Planu Działań (IPD) i wskazanie rokowań co do możliwości realizacji celu projektu w odniesieniu do danego beneficjenta ostatecznego, IPD zostanie przeprowadzone przez kadrę specjalistów (psycholog, rehabilitant) w momencie złożenia wszystkich wymaganych dokumentów w siedzibach Oddziałów. Następnie, w zależności od potrzeb BO, stanu zdrowia, kompetencji psychologicznych i społecznych, beneficjenci projektu skierowani zostaną do uczestnictwa w formach wsparcia. Istnieje możliwość zakwalifikowania jednej osoby do kilku form wsparcia oferowanych w projekcie. Wówczas zespół specjalistów będzie wskazywał na podstawowy kierunek zajęć poprzez wpisanie go na pierwszej pozycji w karcie IPD. W przypadku rezygnacji chorych z uczestnictwa w zajęciach (pobyt chorych szpitalu itp.), prowadzona będzie lista rezerwowa. W przypadku większej, niż zakładano liczby uczestników decydować będzie kolejność zgłoszeń.

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA

INDYWIDUALNE ZAJĘCIA REHABILITACYJNE W DOMU ORAZ USŁUGA ASYSTENTA – ODPŁATNOŚĆ – 1,50 ZŁ ZA JEDNĄ GODZINĘ WSPARCIA

DOKUMENTY DO POBRANIA, WYPEŁNIENIA PRZEZ OSOBY ZAINTERESOWANE UCZESTNICTWEM I DOSTARCZENIA DO OWPTSR

RODO-oświadczenie beneficjenta SPR-MOC 6

oświadczenie beneficjenta PFRON SPR-MOC 6

deklaracja uczestnictwa SPR-MOC 6

Zgłoszenia na indywidualne zajecia rehabilitacyjne w dom w ramach w/w projektu przyjmowane będą od dnia 20.04.2022 r. od godziny 09:00 w siedzibie OWPTSR (telefonicznie lub osobiście)

wróć