Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Informacje zapisane w ciasteczkach są wykorzystywane w celach statystycznych, analizy ruchu i zapisywania ustawień. Dalsze korzystanie z serwisu z włączonym zapisem cookies oznacza zgodę na ich używanie i zapisywanie ich w Twojej przeglądarce. W ustawieniach przeglądarki możesz także zmienić ustawienia dotyczące cookies.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż :

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Warszawski (PTSR OW) z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowosieleckiej 12.

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu/celach:

2a) realizacji działań statutowych Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego Oddziału Warszawskiego.

3) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa,

4) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie , bez wpływu na zgodność  przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

5) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych
w PTSR OW przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego
w sprawach ochrony danych osobowych.

6) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem wynikającym zapisów Statutu PTSR
a także z przepisów które nakładają na PTSR OW instytucje, które dofinansowują działania Statutowe PTSR OW.

6a) Pani/Pana dane osobowe tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu mogą być udostępniane pracownikom PTSR OW w celu realizacji przez nich na Pani/Pana rzecz zadań wynikających ze Statutu PTSR.

6b) Pracownicy PTSR OW, którzy będą wykonywać na Pani/Pana rzecz zadania wynikające ze Statutu PTSR są zobowiązani klauzulą poufności do:

  • zachowania w tajemnicy Pani/Pana danych osobowych do których mają lub będę mieli dostęp w związku z wykonywaniem zadań powierzonych przez Administratora;
  • niewykorzystywania Pani/Pana danych osobowych w celach niezgodnych z zakresem i celem powierzonych zadań przez Administratora;
  • zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia Pani/Pana danych osobowych;
  • ochrony Pani/Pana danych osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, modyfikacją danych osobowych, nieuprawnionym ujawnieniem danych osobowych, nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz przetwarzaniem.

6c) Pani/Pana dane osobowe tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, pesel, stopień niepełnosprawności, wykształcenie, status zawodowy  mogą być udostępniane do: Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, Zarządu Województwa Mazowieckiego, Oddziału Łódzkiego PTSR – tj. instytucji we współpracy z którymi PTSR OW realizuje działania Statutowe. Udostępnienie powyższych danych do w/w instytucji nastąpi tylko i wyłącznie w sytuacji udziału Pani/Pana w formie wsparcia dofinansowanej z w/w instytucji a realizowanej przez PTSR OW.

7) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

wróć