Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Informacje zapisane w ciasteczkach są wykorzystywane w celach statystycznych, analizy ruchu i zapisywania ustawień. Dalsze korzystanie z serwisu z włączonym zapisem cookies oznacza zgodę na ich używanie i zapisywanie ich w Twojej przeglądarce. W ustawieniach przeglądarki możesz także zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Miasto Stołeczne Warszawa 2013

logo_biale_wspolfinansowanie „Rehabilitacja ruchowa i społeczna osób chorych na SM”

Projekt realizowany ze środków Urzędu m.st. Warszawy (Biuro Polityki Zdrowotnej)

okres realizacji: 14 kwiecień 2011 – 31 grudzień 2013r.

Celem projektu jest zmniejszenie ograniczeń ruchowych jakie niesie ze sobą choroba, spowolnienie jej postępu, poprawa kondycji psychicznej chorych na stwardnienie rozsiane, a także stworzenie możliwości osobom z SM aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym.

Cele szczegółowe:
– wzrost aktywności fizycznej
– zwiększenie aktywności społecznej
– poprawa stanu psychicznego
– wzrost świadomości zdrowotnej
osób ze stwardnieniem rozsianym, uczestników zajęć rehabilitacyjnych i innych działań realizowanych w ramach projektu.

W ramach przyznanej dotacji prowadzone będą następujące działania:
a) grupowe ćwiczenia ruchowe – grupy dla osób mniej i bardziej sprawnych,
b) joga – zajęcia relaksacyjne metodą „joga w życiu codziennym”,
c) tai-chi – gimnastyka relaksacyjno-koncentrująca,
d) masaż usprawniający,
e) zakup karnetów na ćwiczenia zespołowe i basen w szpitalu MSWiA na ul. Wołoskiej,
j) dofinansowanie przejazdów na rehabilitację,
k) dofinansowanie przejazdów na spotkania integracyjne oraz chorych pełniących funkcje społeczne.

Powyższy projekt stanowi uzupełnienie i rozszerzenie działań realizowanych ze środków PFRON.

 

logo_biale_wspolfinansowanie „Aktywność bez barier”

Projekt realizowany ze środków Urzędu m.st. Warszawy (Biuro Pomocy i Projektów Społecznych)

okres realizacji: 14 luty 2013 – 31 grudzień 2013r.

Celem ogólnym zadania jest poprawa jakości życia i funkcjonowania osób niepełnosprawnych, chorych na stwardnienie rozsiane oraz ich bliskich poprzez zapewnienie różnorodnego wsparcia w formie warsztatów i zajęć, aktywizujących ich w środowisku lokalnym.

W wyniku realizacji projektu u jego beneficjentów (osób niepełnosprawnych w związku z SM, mieszkańców m.st. Warszawy oraz ich bliskich) nastąpi:
– wzrost poziomu samodzielności i brania odpowiedzialności za swoje życie,
– poprawa stanu psychicznego, poczucia własnej wartości,
– zmniejszenie poczucia osamotnienia,
– podniesienie wiedzy i umiejętności w obszarze radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych związanych z chorobą,
– podniesienie wiedzy i świadomości w zakresie formalno-prawnych aspektów ich sytuacji życiowej, obowiązujących praw i obowiązków (w szczególności jako pacjenta, osoby niezamożnej, niepełnosprawnej, mieszkańca m.st. Warszawy, itd), przedstawienie możliwych form rozwiązania sytuacji, a także wsparcie w jej rozwiązaniu,
– zwiększenie sprawności neuropsychologicznej,
– integracja i aktywizacja społeczna, a także ograniczenie stopnia wykluczenia społecznego,
– wsparcie społeczne,
– wzrost aktywności społecznej.

 

 logo_biale_wspolfinansowanie „Wolontariusze filarem organizacji”

Projekt realizowany ze środków Urzędu m.st. Warszawy (Centrum Komunikacji Społecznej)

okres realizacji: 1 luty 2013 – 31 grudzień 2015r.

Zakładanym celem realizacji zadania jest stworzenie trzech grup wolontariuszy, które poprzez zgłębienie wiedzy nt zagadnień  z danej dziedziny (pomoc najmniej sprawnym, opracowanie wydawnictwa, fundraising i sponsoring) i wzięcie udziału w szkoleniach i warsztatach będą wspierać statutową działalność Oddziału Warszawskiego PTSR.

Beneficjenci projektu uzyskają podstawową, a w kolejnych latach realizacji zadania rozszerzoną wiedzę z poszczególnych dziedzin. Projekt zakłada również szkolenia mające na celu ewaluację ich pracy np. superwizja lub warsztaty wyjazdowe, których celem będzie zacieśnienie więzi pomiędzy wolontariuszami.

Zakładamy następujące rezultaty projektu:
– aktywizacja osób niepełnosprawnych, chorych na stwardnienie rozsiane poprzez włączenie ich w prace wolontarystyczne,
– pozyskanie nowych wolontariuszy do realizacji działań statutowych Stowarzyszenia,
– pozyskanie przez wolontariuszy wiedzy z zakresu działania Stowarzyszenia oraz idei wolontariatu,
– wzmocnienie ich poczucia przynależności do organizacji,
– wzrost wiedzy i umiejętności z zakresu dziedzin, w ramach których poszczególne grupy wolontariuszy będą świadczyli wsparcie,
– wzrost wiedzy i umiejętności z zakresu asertywności, zasad udzielania pierwszej pomocy, zastosowania psychodramy w radzeniu sobie ze stresem i rozwoju twórczości,
– wsparcie wolontariuszy biorących udział w projekcie ze strony Oddziału Warszawskiego PTSR poprzez szkolenia i warsztaty, jak również spotkania superwizyjne,
– integracja i wzmocnienie więzi w zespole,
– zwiększenie wiedzy o stwardnieniu rozsianym, działalności Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego wśród Warszawiaków,
– promocja wolontariatu, w szczególności wolontariuszy współpracujących ze Stowarzyszeniem.

wróć