Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Informacje zapisane w ciasteczkach są wykorzystywane w celach statystycznych, analizy ruchu i zapisywania ustawień. Dalsze korzystanie z serwisu z włączonym zapisem cookies oznacza zgodę na ich używanie i zapisywanie ich w Twojej przeglądarce. W ustawieniach przeglądarki możesz także zmienić ustawienia dotyczące cookies.

PFRON

„Rehabilitacja ruchowa i społeczna oraz pomoc specjalistyczna dla chorych na SM”

Projekt realizowany ze środków PFRON  w ramach zadań zlecanych (..) – 4 konkurs

okres realizacji: 1 styczeń 2010r. – 30 czerwiec 2010r. oraz 1 lipiec 2010r. – 31 marzec 2011r.

W ramach projektu realizowane będą dwa główne działania:

I. Pierwsze zadanie zakłada zorganizowanie oraz prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, wspomagających proces rehabilitacji fizycznej, społecznej i psychologicznej osób chorych na stwardnienie rozsiane.

Profesjonalnie prowadzona, regularna rehabilitacja fizyczna, umożliwia chorym na SM utrzymywanie sprawności fizycznej na możliwie najwyższym poziomie oraz przywrócenie zaburzonych wskutek choroby funkcji. Rehabilitacja społeczna i psychologiczna zaś pomaga przełamać barierę izolacji społecznej, bezpośrednio wpływa na psychikę i poczucie sprawstwa u naszych podopiecznych (mimo nieprzewidywalnej choroby i obniżonej sprawności).
Działania opisane w projekcie bezpośrednio wpływają na zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych, chorych na stwardnienie rozsiane oraz zwiększenie ich aktywności, zarówno w życiu społecznym, jak i zawodowym.

Szczegółowo, w ramach realizacji zadania przewidujemy prowadzenie następujących rodzajów zajęć rehabilitacyjnych:
1. rehabilitację ruchową na sali,
2. rehabilitację domową,
3. zajęcia relaksacyjne jogi,
4. zajęcia gimnastyki relaksacyjno-koncentrującej (tai-chi),
5. masaż usprawniający,
6. ćwiczenia na basenie i basen,
7. hipoterapię,
8. arteterapię z elementami terapii zajęciowej, w tym warsztaty wyjazdowe
A także:
9. pomoc osobistego asystenta osoby chorej na SM,
10. spotkania grupy wsparcia z psychologiem,
11. indywidualne zajęcia z logopedą.

Ponadto, projekt zakłada zwrot kosztów przejazdów na zajęcia, zakup sprzętu na zajęcia rehabilitacji ruchowej oraz uzupełnienie sprzętu biurowego.
II Celem drugiego zadania jest podwyższenie jakości życia i niezależnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych, chorych na stwardnienie rozsiane, poprzez umożliwienie im i ich bliskim ciągłego dostępu do informacji w ramach prowadzonego poradnictwa specjalistycznego (socjalnego, społeczno-prawnego, psychologicznego) w ramach Biurowego Punktu Informacyjnego.
Do przeprowadzenia porad (realizacji zadania) zostaną zatrudnieni odpowiedni specjaliści tj. pracownik socjalny, prawnik i psycholog. Są to osoby, posiadające wiedzę i umiejętności praktyczne w pracy na rzecz osób niepełnosprawnych. Długoletnie doświadczenie specjalistów oraz kilkuletnia współpraca tych osób ze Stowarzyszeniem jest gwarantem wysokiej jakości usług, oferowanych w ramach niniejszego zadania, a także znajomości zagadnień i problemów, z jakimi spotykają się osoby chore na SM.


„jeSteśMy – publikacje dla osób chorych na SM”

Projekt realizowany ze środków PFRON  w ramach zadań zlecanych (..) – 5 konkurs

okres realizacji: 1 styczeń 2010 – 31 grudzień 2010r.

Projekt zakłada opracowanie i wydanie 4 numerów kwartalnika „Nadzieja”, w nakładzie 800 egzemplarzy każdego numeru. Czasopismo adresowane jest do chorych na stwardnienie rozsiane, ich rodzin i opiekunów, a także osób zainteresowanych problemami osób z SM i profesjonalnie zajmujących się opieką – lekarzy, pielęgniarek środowiskowych, pracowników opieki społecznej. Pismo drukowane jest powiększoną czcionką, co ułatwia czytanie osobom mającym trudności ze wzrokiem.

Ponadto, w ramach projektu zostanie opracowana i wydrukowana w 2000szt ulotka informacyjna, a także 1500 szt. kalendarzy (dwóch rodzajów – trójdzielnych i 12-sto stronicowych w formacie A3). Na kalendarzu 12-sto stronicowym zamieszczone zostaną zdjęcia związane z życiem Towarzystwa promujące pozytywne postawy wobec choroby. Planujemy, że będą to zdjęcia prac wykonanych przez naszych podopiecznych podczas warsztatów ceramicznych i arteterapeutycznych, zdjęcia ze wspólnych spotkań oraz zdjęcia chorych, którzy mają pasje i realizują je mimo choroby. Każde ze zdjęć opatrzone zostanie krótkim, niebanalnym komentarzem. W celu pozyskania zdjęć zorganizowany zostanie konkurs. Najlepsze z prac zostaną nagrodzone poprzez zamieszczenie w publikacji.

Materiały te zostaną rozesłane do członków organizacji, współpracujących z nami wolontariuszy, asystentów i rehabilitantów a także przekazane do instytucji, urzędów, przychodni, poradni, ośrodków rehabilitacyjnych i organizacji pomagającym osobom niepełnosprawnym, w szczególności chorym na SM.


„Profesjonalna kadra – profesjonalne wsparcie dla chorych na SM”

Projekt realizowany ze środków PFRON  w ramach zadań zlecanych (..) – 5 konkurs

okres realizacji: 1 wrzesień 2010 – 31 grudzień 2010r.

Projekt zakłada zorganizowanie trzydniowego szkolenia dla grupy ok. 70 osób działających na rzecz chorych na stwardnienie rozsiane na terenie całego kraju. Wśród uczestników szkolenia będą przedstawiciele kół i oddziałów terenowych oraz Rady Głównej Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego, organizacji nie zrzeszonych w PTSR, a także dwóch największych ośrodków rehabilitacyjnych dla chorych na SM – w Dąbku i Bornem Sulinowie.

Szczegółowo, w ramach części szkoleniowej, zaplanowano 3 główne bloki tematyczne:

I. Sprawdzone metody aktywizacji i integracji społecznej,
II. Rehabilitacja ruchowa, w tym mniej jej znane formy,
III. Opieka i „kłopotliwe” tematy w opiece nad chorym.

Mając na uwadze potrzebę szerszego i dostosowanego do zróżnicowanych potrzeb uczestników omówienia poruszanych treści oraz zapewnienia interesującej formy przekazu przyjęliśmy następujące metody szkoleniowe:
– przedstawieniem złożonych zagadnień składających się na dany blok tematyczny zajmie się dwóch wykładowców-trenerów.
– przez 3 tygodnie od daty ukończenia szkolenia wykładowcy-trenerzy będą zobowiązani udzielać konsultacji zgłaszającym się do nich beneficjentom projektu, w zakresie tematów poruszanych w prowadzonych przez nich blokach tematycznych.
– z uwagi na dużą liczbę zagadnień do poruszenia i możliwości przećwiczenia na temat rehabilitacji i opieki codziennej nad chorym, czas poświęcony na omówienie tych bloków tematycznych będzie nieco dłuższy (odpowiednio 4 i 3,5 godziny) aniżeli bloku poświęconego aktywizacji i integracji społecznej (3 godziny)
– jako formę szkolenia przyjęliśmy formę wykładowo-warsztatową (co umożliwi zarówno przekazanie najważniejszej wiedzy z poruszanych zagadnień, jak i wprowadzi elementy pracy własnej uczestników oraz umożliwi dzielenie się przez nich bogatym doświadczeniem). Po każdym module tematycznym przewidujemy czas na dyskusję, która będzie jednocześnie podsumowaniem poruszanych zagadnień.
– w celu zwiększenia atrakcyjności szkolenia, przewidujemy wykorzystanie elementów multimedialnych – wykorzystanie prezentacji, a także krótkich filmów obrazujących poruszane zagadnienie, przedstawiających zdanie osób chorych na temat danej formy pomocy czy filmików o charakterze instruktażowym.
– zostanie zredagowana publikacja podsumowująca szkolenie i poszerzająca je o dodatkowe elementy, które nie zdążyły się pojawić podczas spotkania. Publikację tę roześlemy do organizacji zrzeszających osoby niepełnosprawne, w szczególności osoby chore na SM. Trafi ona do uczestników szkolenia, a także osób, które (z różnych względów) nie wzięły w nim udziału, co pozwoli rozpropagować zebrane informacje wśród większej liczby opiekunów i osób zajmujących się chorymi.

Te wszystkie elementy zadania spowodują, że potrzebna uczestnikom wiedza zostanie przekazana w sposób ciekawy i kompleksowy, a także zostanie ugruntowana i przekazana innym potrzebującym poprzez przygotowaną po szkoleniu publikacją.

Uczestnikami szkolenia będą osoby bezpośrednio mające kontakt z osobami niepełnosprawnymi, chorymi na SM.  Osoby te będą mogły wykorzystać zdobytą wiedzę w swojej pracy, co bezpośrednio przełoży się na wzrost poziomu integracji społecznej osób chorych na SM, ich aktywności życiowej, zaradności osobistej. Ponadto, uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę na temat prawidłowej opieki nad swoimi podopiecznymi oraz napełnią się siłą i energią do dalszej pracy.

wróć