Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Informacje zapisane w ciasteczkach są wykorzystywane w celach statystycznych, analizy ruchu i zapisywania ustawień. Dalsze korzystanie z serwisu z włączonym zapisem cookies oznacza zgodę na ich używanie i zapisywanie ich w Twojej przeglądarce. W ustawieniach przeglądarki możesz także zmienić ustawienia dotyczące cookies.

PFRON 2013

pfron „Rehabilitacja ruchowa i społeczna oraz pomoc specjalistyczna dla chorych na SM”

Projekt realizowany ze środków PFRON  w ramach zadań zlecanych (..) – 4 konkurs

okres realizacji: 1 styczeń 2010r. – 31 marzec 2013r.

W ramach projektu realizowane są dwa główne działania:

I. Pierwsze zadanie zakłada zorganizowanie oraz prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, wspomagających proces rehabilitacji fizycznej, społecznej i psychologicznej osób chorych na stwardnienie rozsiane.

Profesjonalnie prowadzona, regularna rehabilitacja fizyczna, umożliwia chorym na SM utrzymywanie sprawności fizycznej na możliwie najwyższym poziomie oraz przywrócenie zaburzonych wskutek choroby funkcji. Rehabilitacja społeczna i psychologiczna zaś pomaga przełamać barierę izolacji społecznej, bezpośrednio wpływa na psychikę i poczucie sprawstwa u naszych podopiecznych (mimo nieprzewidywalnej choroby i obniżonej sprawności).

Działania opisane w projekcie bezpośrednio wpływają na zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych, chorych na stwardnienie rozsiane oraz zwiększenie ich aktywności, zarówno w życiu społecznym, jak i zawodowym.

Szczegółowo, w ramach realizacji zadania przewidujemy prowadzenie następujących rodzajów zajęć rehabilitacyjnych:
1. rehabilitację ruchową na sali,
2. rehabilitację domową,
3. zajęcia relaksacyjne jogi,
4. zajęcia gimnastyki relaksacyjno-koncentrującej (tai-chi),
5. masaż usprawniający,
6. ćwiczenia na basenie i basen,
7. hipoterapię,
8. arteterapię z elementami terapii zajęciowej, w tym warsztaty wyjazdowe
A także:
9. pomoc osobistego asystenta osoby chorej na SM,
10. spotkania grupy wsparcia z psychologiem,
11. indywidualne zajęcia z logopedą.

Ponadto, projekt zakłada zwrot kosztów przejazdów na zajęcia, zakup sprzętu na zajęcia rehabilitacji ruchowej oraz uzupełnienie sprzętu biurowego.

II Celem drugiego zadania jest podwyższenie jakości życia i niezależnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych, chorych na stwardnienie rozsiane, poprzez umożliwienie im i ich bliskim ciągłego dostępu do informacji w ramach prowadzonego poradnictwa specjalistycznego (socjalnego, społeczno-prawnego, psychologicznego) w ramach Biurowego Punktu Informacyjnego.

Do przeprowadzenia porad (realizacji zadania) zostaną zatrudnieni odpowiedni specjaliści tj. pracownik socjalny, prawnik i psycholog. Są to osoby, posiadające wiedzę i umiejętności praktyczne w pracy na rzecz osób niepełnosprawnych. Długoletnie doświadczenie specjalistów oraz kilkuletnia współpraca tych osób ze Stowarzyszeniem jest gwarantem wysokiej jakości usług, oferowanych w ramach niniejszego zadania, a także znajomości zagadnień i problemów, z jakimi spotykają się osoby chore na SM.

 

pfron „SM’owa przystań – usprawnianie ruchowe i społeczne chorych na SM”

Projekt realizowany ze środków PFRON  w ramach zadań zlecanych (..) – 11 konkurs

okres realizacji: 1 kwiecień 2013r. – 31 marzec 2014r.

Celem projektu jest zmniejszenie ograniczeń ruchowych, spowolnienie postępu choroby, poprawa kondycji psychicznej, a także stworzenie osobom niepełnosprawnym o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, chorym na SM możliwości aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym.

Cel ten zostanie osiągnięty przez wzrost indywidualnie określonych dla danego beneficjenta kompetencji i umiejętności wpływających na zachowanie lub zwiększenie jego aktywności i samodzielności.

Metodą osiągnięcia celu projektu celu projektu będzie przygotowanie i realizacja Indywidualnych Planów Działania (IPD) dla każdej osoby niepełnosprawnej, będącej beneficjentem ostatecznym projektu. Każdy beneficjent projektu, na podstawie wskazań z IPD, będzie mógł korzystać z wybranych grupowych i indywidualnych zajęć, wspomagających proces rehabilitacji fizycznej, społecznej i psychologicznej.

W szczególności w ramach zajęć w placówce będą to takie zajęcia, jak:
1. rehabilitacja ruchowa,
2. masaż usprawniający,
3. zajęcia relaksacyjne jogi,
4. zajęcia tai-chi,
5. zajęcia metodą Feldenkraisa,
6. arteterapia z elementami terapii zajęciowej,
7. spotkania grupy wsparcia z psychologiem,
8. zajęcia „Główka pracuje”,
poza salą świadczone będą:
10. pomoc logopedyczna
11. rehabilitacja domowa,
12. usługi osobistego asystenta osoby chorej na SM,
13. ćwiczenia na basenie w szpitalu MSWiA,
14. hipoterapia

Ponadto, projekt zakłada zwrot kosztów przejazdów na zajęcia i przejazdów asystentów z podopiecznymi.

 

pfron „Kwartalnik Nadzieja”

Projekt realizowany ze środków PFRON  w ramach zadań zlecanych (..) – 11 konkurs

okres realizacji: 1 styczeń 2013r. – 31 grudzień 2013r.

Celem projektu jest integracja społeczna osób niepełnosprawnych, w szczególności chorych na SM, przeciwdziałanie ich poczuciu alienacji i osamotnienia.
W ramach projektu zaplanowano wydanie czterech numerów kwartalnika „Nadzieja”. Pismo drukowane jest powiększoną czcionką, co ułatwia czytanie osobom mającym trudności ze wzrokiem.

Kwartalnik „Nadzieja” skierowany jest do osób niepełnosprawnych, chorych na stwardnienie rozsiane, ich rodzin oraz osób i instytucji zainteresowanych problematyką tej grupy. „Nadzieja” integruje chorych i, co ważne, dociera do osób, które z powodu swojej znacznej niesprawności mają ograniczony dostęp do informacji i tego typu publikacji. Ponadto, kwartalnik trafia także do osób bezpośrednio zajmujących się chorymi (w ośrodkach rehabilitacyjnych, instytucjach pomocowych) oraz do rodzin niepełnosprawnych osób z SM, co wpływa na pogłębienie ich wiedzy na temat choroby, radzenia sobie z nią, przysługujących ulg i uprawnień, a także umożliwia lepsze zrozumienie chorego na stwardnienie rozsiane.

Kontakt z pismem, nie tylko pozwoli pozyskać rzetelną wiedzę o chorobie, poznać sposoby radzenia sobie z nią, dowiedzieć się o dostępnej pomocy, po jaką można sięgnąć, ale także zrozumieć, że z chorobą tą (po zaakceptowaniu wiążących się z nią ograniczeń) można nadal cieszyć się życiem. Osobom pełnosprawnym projekt ponadto uświadomi, że chorzy na stwardnienie rozsiane są dookoła, czasem jest im trudniej, ale starają się mimo wszystko funkcjonować podobnie jak osoby bez tego problemu.

 

pfron „Pomocne ręce – profesjonalne wsparcie dla chorych na SM”

Projekt realizowany ze środków PFRON  w ramach zadań zlecanych (..) – 11 konkurs

okres realizacji: 1 styczeń 2013r. – 31 grudzień 2013r.

Celem projektu jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym, chorym na SM, wysokospecjalistycznego wsparcia opiekuńczego i asystenckiego. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez przeprowadzenie szeregu szkoleń, w ramach których osoby na co dzień sprawujące nad nimi opiekę zostaną wyposażeni w odpowiednią wiedzę i umiejętności, którą będą mogli wykorzystać w kontakcie z chorym.

Projekt zawiera przygotowanie i przeprowadzenie 6 szkoleń (3 dla opiekunów i 3 dla asystentów osób chorych na SM, niepełnosprawnych fizycznie) na terenie 3 województw – mazowieckiego, łódzkiego i wielkopolskiego.

W każdym województwie odbędą się 2 szkolenia (po jednym dla opiekunów i dla asystentów). W szkoleniach wezmą udział osoby najbliższe osobom chorym przewlekle na SM (bliscy, opiekunowie) oraz osoby niezwiązane z pomocą chorym na SM i osobom niepełnosprawnym, które chcą taką pomoc świadczyć.
Szkolenia będą zawierały elementy teoretyczne i praktyczne, a poruszana tematyka dotyczyć będzie najistotniejszych kwestii odnoszących się do choroby, niepełnosprawności i związanych z tymi kwestiami problemami.

Zwieńczeniem projektu będzie przeprowadzenie konferencji – zjazdu szkoleniowego dla przedstawicieli oddziałów PTSR z całego kraju, celem podzielenia się informacjami, umiejętnościami i zdobytą wiedzą w trakcie prowadzonych działań.

Projekt realizowany w partnerstwie z Oddziałem PTSR w Koninie i Łodzi.

 

pfron „Pomocna Dłoń”

Projekt realizowany ze środków PFRON  w ramach zadań zlecanych (..) – 11 konkurs

okres realizacji: 1 kwiecień 2013r. – 31 grudzień 2013r.

Głównym celem projektu jest zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych poprzez wdrożenie kompleksowego programu grupowych i indywidualnych zajęć mających na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego ich funkcjonowania.

Projekt skierowany jest do 288 osób niepełnosprawnych chorych na stwardnienie rozsiane z terenu województw łódzkiego, mazowieckiego i wielkopolskiego. Zakłada opracowanie kompleksowego programu rehabilitacji osób chorych na SM, który obejmie swoim działaniem problemy ruchowe, psychologiczne i społeczne.

Główne działania jakie będą realizowane to:
– rehabilitacja w ośrodku,
– rehabilitacja w domu chorego,

– zajęcia na basenie,
– choreoterapia,

– usługi asystenta osoby niepełnosprawnej.

Podjęcie w/w działań pozwoli zwiększyć aktywność społeczną i ruchową osób chorych, co umożliwi spowolnienie rozwoju choroby oraz zmotywuje do bardziej aktywnego życia z chorobą.

W ramach projektu w Oddziale Warszawskim PTSR realizowana będzie rehabilitacja w domu chorego, zajęcia na basenie oraz usługi asystenta osoby niepełnosprawnej. 

Projekt realizowany w partnerstwie z Oddziałem PTSR w Koninie i Łodzi.

wróć