Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Informacje zapisane w ciasteczkach są wykorzystywane w celach statystycznych, analizy ruchu i zapisywania ustawień. Dalsze korzystanie z serwisu z włączonym zapisem cookies oznacza zgodę na ich używanie i zapisywanie ich w Twojej przeglądarce. W ustawieniach przeglądarki możesz także zmienić ustawienia dotyczące cookies.

PFRON 2014

pfron „SM’owa przystań – usprawnianie ruchowe i społeczne chorych na SM”

Projekt realizowany ze środków PFRON  w ramach zadań zlecanych (..) – 11 konkurs

okres realizacji: 1 kwiecień 2013r. – 31 marzec 2014r.
1 kwiecień 2014r. – 31 marzec 2015r.

Celem projektu jest zmniejszenie ograniczeń ruchowych, spowolnienie postępu choroby, poprawa kondycji psychicznej, a także stworzenie osobom niepełnosprawnym o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, chorym na SM możliwości aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym.

Cel ten zostanie osiągnięty przez wzrost indywidualnie określonych dla danego beneficjenta kompetencji i umiejętności wpływających na zachowanie lub zwiększenie jego aktywności i samodzielności.

Metodą osiągnięcia celu projektu celu projektu będzie przygotowanie i realizacja Indywidualnych Planów Działania (IPD) dla każdej osoby niepełnosprawnej, będącej beneficjentem ostatecznym projektu. Każdy beneficjent projektu, na podstawie wskazań z IPD, będzie mógł korzystać z wybranych grupowych i indywidualnych zajęć, wspomagających proces rehabilitacji fizycznej, społecznej i psychologicznej.
W szczególności w ramach zajęć w placówce będą to takie zajęcia, jak:
1. rehabilitacja ruchowa,
2. masaż usprawniający,
3. zajęcia relaksacyjne jogi,
4. zajęcia tai-chi,
5. zajęcia metodą Feldenkraisa,
6. arteterapia z elementami terapii zajęciowej,
7. spotkania grupy wsparcia z psychologiem,
8. zajęcia „Główka pracuje”,
poza siedzibą biura świadczone będą:
9. pomoc logopedyczna
10. rehabilitacja domowa,
11. usługi osobistego asystenta osoby chorej na SM,
12. ćwiczenia na basenie w szpitalu MSWiA,
13. hipoterapia
Ponadto, projekt zakłada zwrot kosztów przejazdów na zajęcia i przejazdów asystentów z podopiecznymi.

 

pfronjeSteśMy – publikacje dla osób chorych na SM

Projekt realizowany ze środków PFRON  w ramach zadań zlecanych (..) – 13 konkurs
okres realizacji: 1 styczeń 2014r. – 31 marzec 2015r.

Celem projektu jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym, chorym na SM, dostępu do rzetelnej informacji nt choroby i sposobów radzenia sobie z nią. Cel ten chcemy osiągnąć poprzez propagowanie w wydawanych przez nas publikacjach informacji na temat pozytywnych przykładów życia z chorobą, obowiązujących praw i ulg, możliwości i warunków rehabilitacji, leczenia, a także radzenia sobie z najczęściej występującymi problemami w tym schorzeniu. Celami pośrednimi zadania jest wzrost wiedzy chorych na SM i ich bliskich na temat przepisów prawnych dotyczących niepełnosprawności, dostępnego leczenia i wsparcia dostępnego w ramach NFZ, PFRON, zakresu i form działania instytucji pomocowych, działalności Oddziału Warszawskiego PTSR, dostępnych uprawnień i ulg.

Poprzez realizację zadania i wydawanie publikacji dążymy do zmniejszenia poczucia ich wyobcowania i osamotnienia w sytuacji choroby, zwiększenia zainteresowania zasadami zdrowego odżywiania się, a przez to poprawy sprawności i funkcjonowania psychospołecznego oraz samopoczucia osób dotkniętych SM. Projekt skierowany jest do osób chorych na SM, ich bliskich, a także specjalistów i osób zainteresowanych tematyką stwardnienia rozsianego z całego kraju.

Zakłada przygotowanie w pierwszym okresie realizacji zadania 5 numerów kwartalnika Nadzieja. Ponadto, co roku przygotowywane będą broszury tematyczne będące odpowiedzią na zgłaszane przez uczestników projektu zapotrzebowanie. W 2014r. przewidujemy wydanie broszury dot. diety w SM oraz Informatora.

Publikacje drukowane będą drukiem powiększonym, a ich wersje elektroniczne zamieszczane na stronie Oddziału Warszawskiego PTSR. Zadanie wpłynie na poprawę jakości życia i funkcjonowania osób chorych na SM. Dzięki publikacjom osoby chore na SM, ich bliscy i specjaliści będą mogli uzyskać kompleksową wiedzę na temat choroby, dostępnego wsparcia czy zasad zdrowego odżywania się.


pfron „Kulturalnie aktywni”

Projekt realizowany ze środków PFRON  w ramach zadań zlecanych (..) – 13 konkurs

Projekt wspólny: Lider – PTSR Oddział Łódź
okres realizacji: 1 maja 2014r. – 31 grudnia 2014r.

Celem projektu jest zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia poprzez zorganizowanie warsztatów integracyjnych o charakterze kulturalnym.

W ramach projektu zostaną zorganizowane trzy sześciodniowe, integracyjne, warsztaty kulturalne: na Mazurach, nad morzem, oraz w regionach górskich. Warsztaty skierowane będą do 120 członków oddziałów PTSR z terenu województwa łódzkiego, mazowieckiego i wielkopolskiego. W ramach projektu zostaną zorganizowane następujące warsztaty:
– terapii zajęciowej – organizowany przez PTSR Oddział Warszawa – w miesiącu wrzesień;
– choreoterapeutyczny – organizowany przez PTSR Oddział Łódź nad morzem na przełomie października;
– fotograficzno-filmowy – organizowany przez Oddział Konin w górach – koniec sierpnia.

Podczas warsztatów opiekę zdrowotną uczestników zapewni zatrudniona pielęgniarka oraz rehabilitant.

W trakcie warsztatów zorganizowane zostaną również imprezy plenerowe (grill, ognisko), a także wyjazdy plenerowe prowadzone przez przewodnika, mające na celu zapoznanie uczestników ze sztuką i kulturą danego regionu.

 

wróć