Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Informacje zapisane w ciasteczkach są wykorzystywane w celach statystycznych, analizy ruchu i zapisywania ustawień. Dalsze korzystanie z serwisu z włączonym zapisem cookies oznacza zgodę na ich używanie i zapisywanie ich w Twojej przeglądarce. W ustawieniach przeglądarki możesz także zmienić ustawienia dotyczące cookies.

PFRON 2015

 pfron „SM’owa przystań – usprawnianie ruchowe i społeczne chorych na SM”

Projekt realizowany ze środków PFRON w ramach zadań zlecanych (…) – 11 konkurs

okres realizacji: 1 kwiecień 2013r. – 31 marzec 2014r.
1 kwiecień 2014r. – 31 marzec 2015r.
1 kwiecień 2015r. – 31 marzec 2016r.

Celem projektu jest zmniejszenie ograniczeń ruchowych, spowolnienie postępu choroby, poprawa kondycji psychicznej, a także stworzenie osobom niepełnosprawnym o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, chorym na SM możliwości aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym.

Cel ten zostanie osiągnięty przez wzrost indywidualnie określonych dla danego beneficjenta kompetencji i umiejętności wpływających na zachowanie lub zwiększenie jego aktywności i samodzielności.

Metodą osiągnięcia celu projektu celu projektu będzie przygotowanie i realizacja Indywidualnych Planów Działania (IPD) dla każdej osoby niepełnosprawnej, będącej beneficjentem ostatecznym projektu. Każdy beneficjent projektu, na podstawie wskazań z IPD, będzie mógł korzystać z wybranych grupowych i indywidualnych zajęć, wspomagających proces rehabilitacji fizycznej, społecznej i psychologicznej.
W szczególności w ramach zajęć w placówce będą to takie zajęcia, jak:
1. rehabilitacja ruchowa,
2. masaż usprawniający,
3. zajęcia relaksacyjne jogi,
4. zajęcia tai-chi,
5. zajęcia metodą Feldenkraisa,
6. arteterapia z elementami terapii zajęciowej,
7. spotkania grupy wsparcia z psychologiem,
8. zajęcia „Główka pracuje”,
poza siedzibą biura świadczone będą:
9. pomoc logopedyczna,
10. rehabilitacja domowa,
11. usługi osobistego asystenta osoby chorej na SM,
12. ćwiczenia na basenie w szpitalu MSWiA,
13. hipoterapia.
Ponadto, projekt zakłada zwrot kosztów przejazdów na zajęcia i przejazdów asystentów z podopiecznymi.

 

 

pfron „jeSteśMy – publikacje dla osób chorych na SM”

Projekt realizowany ze środków PFRON w ramach zadań zlecanych (…) – 13 konkurs

okres realizacji: 1 styczeń 2014r. – 31 marzec 2015r.,
1 styczeń 2015r. – 31 marzec 2016r.

Celem projektu jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym, chorym na SM, dostępu do rzetelnej informacji nt choroby i sposobów radzenia sobie z nią. Cel ten chcemy osiągnąć poprzez propagowanie w wydawanych przez nas publikacjach informacji na temat pozytywnych przykładów życia z chorobą, obowiązujących praw i ulg, możliwości i warunków rehabilitacji, leczenia, a także radzenia sobie z najczęściej występującymi problemami w tym schorzeniu. Celami pośrednimi zadania jest wzrost wiedzy chorych na SM i ich bliskich na temat przepisów prawnych dotyczących niepełnosprawności, dostępnego leczenia i wsparcia dostępnego w ramach NFZ, PFRON, zakresu i form działania instytucji pomocowych, działalności Oddziału Warszawskiego PTSR, dostępnych uprawnień i ulg.

Poprzez realizację zadania i wydawanie publikacji dążymy do zmniejszenia poczucia ich wyobcowania i osamotnienia w sytuacji choroby, zwiększenia zainteresowania zasadami zdrowego odżywiania się, a przez to poprawy sprawności i funkcjonowania psychospołecznego oraz samopoczucia osób dotkniętych SM. Projekt skierowany jest do osób chorych na SM, ich bliskich, a także specjalistów i osób zainteresowanych tematyką stwardnienia rozsianego z całego kraju.

Zakłada przygotowanie w drugim okresie realizacji zadania 4 numerów kwartalnika Nadzieja. Ponadto, co roku przygotowywane będą broszury tematyczne będące odpowiedzią na zgłaszane przez uczestników projektu zapotrzebowanie. W 2015r. przewidujemy wydanie broszury poświęconej ćwiczeniom dedykowanym osobom chorym na SM oraz dotyczącej udogodnień dla osób z SM.

Publikacje drukowane będą drukiem powiększonym, a ich wersje elektroniczne zamieszczane na stronie Oddziału Warszawskiego PTSR. Zadanie wpłynie na poprawę jakości życia i funkcjonowania osób chorych na SM. Dzięki publikacjom osoby chore na SM, ich bliscy i specjaliści będą mogli uzyskać kompleksową wiedzę na temat postępowania z osobą chorą, dostępnego wsparcia czy zasad prawidłowego i niezbędnego rehabilitowania osób chorych na SM.

 

 

pfron „Integracja – sztuką wobec niepełnosprawności 2”

Projekt realizowany ze środków PFRON w ramach zadań zlecanych (…) – 15 konkurs

Projekt wspólny: Lider – PTSR Oddział Łódź, Partner – PTSR Oddział Warszawski

okres realizacji: 1 styczeń 2015r. – 31 grudzień 2015r.

Celem projektu jest zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia poprzez zorganizowanie warsztatów integracyjnych o charakterze kulturalnym.

W ramach projektu zostaną zorganizowane cztery siedmiodniowe, integracyjne, warsztaty arteterapeutyczne. Warsztaty skierowane będą do 128-ciu czynnie działających, uzdolnionych artystycznie członków oddziałów PTSR z terenu całej Polski. W ramach każdego z czterech warsztatów zorganizowane będą zajęcia arteterapeutyczne prowadzone przez terapeutę zajęciowego. Wyjazdy umożliwią integrację i przełamywanie poczucia alienacji, pozwalając tym samym zwiększyć samodzielność osób chorych na stwardnienie rozsiane poprzez rehabilitacyjne formy arteterapii.

Podczas warsztatów opiekę zdrowotną uczestników zapewni zatrudniona pielęgniarka oraz rehabilitant.

W trakcie warsztatów zorganizowane zostaną również imprezy plenerowe (grill, ognisko), a także wyjazdy plenerowe prowadzone przez przewodnika, mające na celu zapoznanie uczestników ze sztuką i kulturą danego regionu.

Dokumenty rekrutacyjne:

karta zgłoszeniowa
oświadczenie o przetwarzaniu danych

 

 

pfron „Czas na pracę”

Projekt realizowany ze środków PFRON w ramach zadań zlecanych (…) – 15 konkurs

Projekt wspólny: Lider – PTSR Oddział Łódź, Partner – PTSR Oddział Warszawski

okres realizacji: 1 styczeń 2015 r. – 31 marzec 2016 r.

Celem głównym projektu jest wejście osób niepełnosprawnych na otwarty rynek pracy 128 osób ze stwardnieniem rozsianym z terenu województwa łódzkiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego i zachodniopomorskiego dzięki zindywidualizowanym i kompleksowym usługom oraz szerokiemu wsparciu.
Główne działania, jakie będą realizowane to:
– kursy i szkolenia zawodowe,
– szkolenie językowe,
– staże,
– Warsztaty Aktywizacji Zawodowej i Społecznej,
– Warsztaty Komunikacji Interpersonalnej.

Działania będą miały na celu podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo oraz zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego poprzez:
– wzmocnienie kompetencji społeczno-zawodowych osób z SM oraz zmian w świadomości dotyczących aktywnego życia społeczno-zawodowego,
– rozwój kompetencji społeczno-zawodowych zwiększających szanse na rynku pracy u osób ze stwardnieniem rozsianym,
– udzielenie kompleksowego wsparcia psychologicznego, zawodowego i prawnego,
– szkolenia, kursy doszkalające i inne.

Dokumenty rekrutacyjne dla beneficjenta:

Ankieta na koniec projektu
Ankieta przed przystąpieniem do projektu
Regulamin rekrutacji
Zał. nr 1 – Formularz zgłoszeniowy
Zał. nr 2 – Deklaracja uczestnictwa w projekcie
Zał. nr 3 – Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
Zał. nr 4 – Oświadczenie uczestnika o rezygnacji z projektu

 

pfron „Pomocna dłoń 2”

Projekt realizowany ze środków PFRON w ramach zadań zlecanych (…) – 15 konkurs

Projekt wspólny: Lider – PTSR Oddział Warszawski, Partner – PTSR Oddział Łódź

okres realizacji: 1 kwiecień 2015 r. – 31 marzec 2016 r.

Głównym celem projektu jest zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych poprzez wdrożenie kompleksowego programu grupowych i indywidualnych zajęć oraz warsztatów mających na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego ich funkcjonowania.

Projekt skierowany jest do 195 osób niepełnosprawnych chorych na stwardnienie rozsiane z terenu województw mazowieckiego, łódzkiego i zachodniopomorskiego. Zakłada opracowanie kompleksowego programu rehabilitacji osób chorych na SM, który obejmie swoim działaniem problemy ruchowe, psychologiczne i społeczne.

Główne działania jakie są realizowane to:

  • rehabilitacja w ośrodku,
  • rehabilitacja w domu chorego,
  • zajęcia na basenie,
  • choreoterapia,
  • lektorat j. angielskiego
  • wyjazdowe warsztaty umiejętności społecznych połączone z ćwiczeniami Qigong.

Dokumenty rekrutacyjne dla beneficjenta:

Ankieta przed przystąpieniem do projektu
Formularz zgłoszeniowy
Deklaracja uczestnictwa w projekcie
Oświadczenie beneficjenta ostatecznego projektu
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetawarzaniu danych osobowych
Ankieta na koniec projektu

 

wróć