Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Informacje zapisane w ciasteczkach są wykorzystywane w celach statystycznych, analizy ruchu i zapisywania ustawień. Dalsze korzystanie z serwisu z włączonym zapisem cookies oznacza zgodę na ich używanie i zapisywanie ich w Twojej przeglądarce. W ustawieniach przeglądarki możesz także zmienić ustawienia dotyczące cookies.

PFRON 2020

„SM’owa przystań – usprawnianie ruchowe i społeczne chorych na SM III”

Projekt realizowany ze środków PFRON w ramach zadań zlecanych (…) – „Samodzielni i skuteczni – kierunek pomocy 4” – Konkurs 4/2017

okres realizacji: 
1 styczeń 2018r. – 31 marzec 2019r.,
1 kwiecień 2019r. – 31 marzec 2020r.
1 kwiecień 2020r. – 31 marzec 2021r.

Projekt zakłada udział beneficjenta (osoby niepełnosprawnej) w szeregu zajęć wspomagających proces rehabilitacji fizycznej, społecznej i psychologicznej, dostosowanych do charakteru schorzenia (SM). Wybór rodzaju formy wsparcia odbywał się będzie w oparciu o konsultacje ze specjalistami ds. IPD (psychologiem, rehabilitantem, lekarzem), przy uwzględnieniu indywidualnych potrzeb i preferencji chorego. Szczegółowo, zespół specjalistów zajmie się oceną stanu fizycznego i psychicznego danego beneficjenta, jego potrzeb, mocnych i słabych stron, indywidualnych braków w umiejętnościach i kompetencjach ograniczających jego aktywność i samodzielność, a także oceną motywacji do udziału w projekcie. Przy wyborze form wsparcia będą także brane pod uwagę ewentualne przeciwwskazania zdrowotne.

Każdy beneficjent projektu, na podstawie wskazań z IPD, będzie mógł korzystać z takich zajęć usprawniających, jak:
1. grupowa rehabilitacja ruchowa,
2. mechanoterapia,|
3. masaż usprawniający,
4. zajęcia jogi,
5. zajęcia tai-chi,
6. zajęcia metodą Feldenkraisa,
7. arteterapia z elementami terapii zajęciowej,
8. zajęcia wokalne,
9. zajęcia teatralne,
10. zajęcia „Główka pracuje”,
11. wsparcie psychologa – trening funkcji poznawczych, porady indywidualne,
12. pomoc logopedyczna,
13. wsparcie dietetyka,
14. rehabilitacja domowa,
15. usługi osobistego asystenta osoby chorej na SM,
16. ćwiczenia zespołowe i basen,
17. hipoterapia
18. elektrostymulacja

Ponadto, projekt zakłada zwrot kosztów przejazdów na zajęcia.

Zajęcia w placówce odbywać się będą w sposób ciągły – od poniedziałku do piątku (oraz w wybrane soboty) przez cały rok. Wybrane, indywidualne wsparcie poza placówką, tj: asystenckie oraz z zakresu rehabilitacji domowej, świadczone będzie także w weekendy.
Profesjonalnie prowadzona, regularna rehabilitacja fizyczna umożliwia chorym na SM utrzymywanie sprawności fizycznej na możliwie najwyższym poziomie oraz przywrócenie zaburzonych wskutek choroby funkcji. Rehabilitacja społeczna i psychologiczna zaś pomaga przełamać barierę izolacji społecznej, bezpośrednio wpływa na psychikę i poczucie sprawstwa u naszych podopiecznych (mimo nieprzewidywalnej choroby i obniżonej sprawności).
Działania opisane w projekcie wpływają na zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych, chorych na stwardnienie rozsiane oraz zwiększenie ich aktywności, zarówno w życiu społecznym, jak i zawodowym (w zakresie, w jakim pozwala na to choroba).

Zasady rekrutacji do projektu:

Rekrutacja beneficjentów (i promocja) projektu odbywać się będzie poprzez:
– wysyłkę listowną zawiadomień o realizowanym zadaniu do członków Stowarzyszenia,
– monitoring środowiska w oparciu o bazę danych OW PTSR,
– zamieszczenie informacji na stronie internetowej Towarzystwa oraz poprzez wysyłkę elektroniczną do członków Oddziału, którzy posiadają adres e-mail,
– ogłoszenie w wydawanym przez Stowarzyszenie kwartalniku „Nadzieja”,
– informację ustną, telefoniczną,
– kolportaż materiałów informacyjnych (ulotek, plakatów) do ośrodków zdrowia, placówek pomocy społecznej, ośrodków rehabilitacyjnych dla chorych na SM i in.
Zgłoszenia chętnych przyjmowane będą w biurze Stowarzyszenia.
Każda osoba zainteresowana udziałem w projekcie, będzie musiała dostarczyć do biura:
– kserokopię orzeczenia o lekkim (max 10% uczestników), umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, lub orzeczenie równoważne,
– podpisać oświadczenie że jest chora na SM,
– podpisać zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez OW PTSR oraz PFRON.
Po spełnieniu ww wymagań i dostarczeniu do biura odpowiednich dokumentów beneficjent projektu odbędzie godzinne spotkania z trzema specjalistami ds. IPD, tj z psychologiem, rehabilitantem i lekarzem. Podczas spotkań tych ocenie podlegał będzie stan psychofizyczny beneficjenta, jego potrzeby, mocne i słabe strony ograniczające jego aktywność i samodzielność, a także motywacja do udziału w projekcie. Efektem wsparcia będzie konstrukcja Indywidualnego Planu Działania, dostosowanego do indywidualnych potrzeb danej osoby, z zaznaczeniem ewentualnych przeciwwskazań ze strony zdrowotnej, fizjoterapeutycznej czy psychologicznej do udziału w wybranych zajęciach. W przypadku niskiego poziomu zaangażowania beneficjenta jego miejsce w projekcie zajmie inna osoba.

  1. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych – zgodne z RODO

„jeSteśMy – publikacje dla osób chorych na SM III”

Projekt realizowany ze środków PFRON w ramach zadań zlecanych (…) – „Samodzielni i skuteczni – kierunek pomocy 4” – Konkurs 4/2017

okres realizacji:
1 styczeń 2018r. – 31 marzec 2019r.,
1 kwiecień 2019r. – 31 marzec 2020r.
1 kwiecień 2020r. – 31 marzec 2021r.

Celem projektu jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym, chorym na SM, dostępu do rzetelnej informacji nt choroby i sposobów radzenia sobie z nią. Cel ten chcemy osiągnąć poprzez propagowanie w wydawanych przez nas publikacjach informacji na temat pozytywnych przykładów życia z chorobą, obowiązujących praw i ulg, możliwości i warunków rehabilitacji, leczenia, a także radzenia sobie z najczęściej występującymi problemami w tym schorzeniu.
Celami pośrednimi zadania jest wzrost wiedzy chorych na SM i ich bliskich na temat przepisów prawnych dotyczących niepełnosprawności, dostępnego leczenia i wsparcia dostępnego w ramach NFZ, PFRON, zakresu i form działania instytucji pomocowych, działalności Oddziału Warszawskiego PTSR, dostępnych uprawnień i ulg.
Poprzez realizację zadania i wydawanie publikacji dążymy do zmniejszenia poczucia ich wyobcowania i osamotnienia w sytuacji choroby, zwiększenia zainteresowania zasadami zdrowego odżywiania się, usprawnianiem funkcji poznawczych, a przez to poprawy sprawności i funkcjonowania psychospołecznego oraz samopoczucia osób dotkniętych SM.
Projekt skierowany jest do osób chorych na SM, ich bliskich, a także specjalistów i osób zainteresowanych tematyką stwardnienia rozsianego z całego kraju. Zakłada przygotowanie w pierwszym okresie realizacji zadania 5 numerów kwartalnika Nadzieja, w drugim i trzecim – po 4 numerów. Ponadto, co roku przygotowywane będą broszury tematyczne będące odpowiedzią na zgłaszane przez uczestników projektu zapotrzebowanie. 

„Sprawić Moc 4”

Projekt realizowany ze środków PFRON w ramach zadań zlecanych (…) –
Konkurs 1/2019 pn. „Kierunek AKTYWNOŚĆ”

okres realizacji: 01.04.2020 – 31.03.2020

Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych chorych na stwardnienie rozsiane z terenu województw mazowieckiego, łódzkiego, zachodniopomorskiego i świętokrzyskiego, dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, podkarpackiego.
Projekt zakłada opracowanie kompleksowego programu rehabilitacji osób chorych na SM, który
obejmie swoim działaniem problemy ruchowe, psychologiczne i społeczne.
Główne działania jakie będą realizowane to:
– rehabilitacja w domu chorego;
– rehabilitacja w ośrodku;
– usługi asystenta osoby chorej na SM;
– indywidualne porady specjalistów np. (psycholog, psychiatra, prawnik, logopeda, dietetyk);
– warsztaty wyjazdowe

Rekrutacja odbywać się będzie zarówno w siedzibie Lidera i Wnioskodawcy a także w siedzibach Oddziałów PTSR w województwach objętych wsparciem poprzez specjalistów ds. rekrutacji i form wsparcia.
Zgłoszenia przyjmowane będą telefonicznie, mailowo, bądź bezpośrednio w Oddziałach PTSR, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy danego Oddziału przez cały okres realizacji projektu.

Osoby ze stwardnieniem rozsianym w chwili przystępowania do projektu będą musiały spełniać następujące warunki:
– posiadać orzeczenie o znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniu niepełnosprawności (maksymalnie 10% ogółu BO) lub równoważne,
– zamieszkiwać na terenie woj. mazowieckiego, łódzkiego, zachodniopomorskiego, świętokrzyskiego, dolnośląskiego, podkarpackiego, kujawsko-pomorskiego.
– mieć zdiagnozowane stwardnienie rozsiane – potwierdzone oświadczeniem beneficjenta oraz zaświadczeniem od lekarza i/lub kartą informacyjną ze szpitala,
– wypełnić formularz zgłoszeniowy i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
– podpisać oświadczenie, że na dzień rozpoczęcia realizacji projektu nie są: uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy.
Określenie kompetencji i stopnia umiejętności oraz samodzielności BO odbędzie się poprzez opracowanie Indywidualnego Planu Działań (IPD) i wskazanie rokowań co do możliwości realizacji celu projektu w odniesieniu do danego beneficjenta ostatecznego, IPD zostanie przeprowadzone przez kadrę specjalistów (lekarz, psycholog, rehabilitant) w momencie złożenia wszystkich wymaganych dokumentów w siedzibach Oddziałów. Następnie, w zależności od potrzeb BO, stanu zdrowia, kompetencji psychologicznych i społecznych, beneficjenci projektu skierowani zostaną do uczestnictwa w formach wsparcia. Istnieje możliwość zakwalifikowania jednej osoby do kilku form wsparcia oferowanych w projekcie. Wówczas zespół specjalistów będzie wskazywał na podstawowy kierunek zajęć poprzez wpisanie go na pierwszej pozycji w karcie IPD. W przypadku rezygnacji chorych z uczestnictwa w zajęciach (pobyt chorych szpitalu itp.), prowadzona będzie lista rezerwowa. W przypadku większej, niż zakładano liczby uczestników decydować będzie kolejność zgłoszeń.

  1. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych – zgodne z RODO

Od kwietnia 2019r. do marca 2022r. wspólnie z Oddziałem Łódzkim PTSR realizujemy projekt aktywizacji zawodowej współfinansowany ze środków PFRON „Aktywny w pracy – aktywny w życiu”. Projekt obejmuje Beneficjentów z woj. łódzkiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego, dolnośląskiego, zachodniopomorskiego, podkarpackiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego. W ramach zadania będą zrealizowane następujące działania:

1. płatne staże

2. kursy, szkolenia zawodowe i językowe

3. grupy środowiskowego wsparcia

4. usługi poradnictwa i pośrednictwa pracy

5. indywidualne i grupowe zajęcia usprawniające ruchowo

6. konsultacje specjalistów „niezależnego życia”

7. warsztaty aktywnego poszukiwania pracy

8. warsztaty aktywizacji zawodowej i społecznej

9. warsztaty komunikacji interpersonalnej

W projekcie mogą wziąć udział  osoby, które spełniają łącznie następujące warunki

– wiek  powyżej 18 lat i do 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn

– posiadają aktualne orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

– diagnozę SM

– nie są zatrudnione, nie przebywają na świadczeniu rehabilitacyjnym, nie prowadzą działalności gospodarczej.

Zainteresowanych prosimy o mailowe zgłaszanie  uczestnictwa  w projekcie biuro@ptsr.waw.pl

„Artystyczne dusze – ludzie z pasją”

Projekt realizowany ze środków PFRON w ramach zadań zlecanych (…) –
Konkurs 1/2019 pn. „Kierunek AKTYWNOŚĆ”

okres realizacji: 01.01.2020 – 31.12.2020

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim projekcie „Artystyczne dusze – ludzie z pasją”. Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Działania podjęte w projekcie są ukierunkowane na rozwój artystyczny i kulturalny grupy osób z niepełnosprawnością fizyczną. Projekt zawiera trzy główne działania:

1. Przeprowadzenie trzech warsztatów wyjazdowych z zajęciami warsztatowymi i programem obejmującym zakres: wokalu, choreografii, kreacji scenicznej. Efektem realizacji poszczególnych warsztatów będzie przygotowanie trzech występów artystycznych.

2. Udział w ogólnodostępnych wydarzeniach kulturalnych i artystycznych, czego efektem będzie inspiracja uczestników projektu do poszerzania swojej wiedzy i umiejętności zdobytych podczas uczestnictwa w warsztatach.

3. Występ artystyczny na gali „Artystyczne dusze – ludzie z pasją” poprzedzony próbami, uczestników projektu będących uczestnikami warsztatów wyjazdowych.

Projekt obejmie swoim działaniem 90 osób z niepełnosprawnością fizyczną z terenu sześciu województw: dolnośląskie, łódzkie, mazowieckie, podkarpackie, świętokrzyskie, zachodniopomorskie.

Warsztaty wyjazdowe przewidziano w następujących terminach i regionach:

1. Warsztat wokalny (22-27.06.2020r.) – woj. podkarpackie – Polańczyk

2. Warsztat choreograficzny (27.07-01.08.2020r.) – woj. warmińsko-mazurskie – Giżycko

3. Warsztat kreacji artystycznej (23-28.09.2020 r.) – woj. lubelskie – Okuninka

Jedna osoba może być uczestnikiem tylko jednego warsztatu artystycznego.

Osoby chętne do udziału w projekcie w chwili przystępowania do projektu będą musiały spełniać następujące warunki:

– posiadać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności: znacznym, umiarkowanym lub lekkim, lub orzeczenie równoważne,

– wypełnić formularz zgłoszeniowy do projektu,

– złożyć oświadczenie o byciu osobą chorującą na SM,

– przedłożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Zapisy na poszczególne grupy i warsztaty wyjazdowe rozpoczną się w drugiej połowie kwietnia. Informacja zostanie podana na stronie www.ptsr.waw.pl oraz poprzez wysyłkę mailową.

wróć