Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Informacje zapisane w ciasteczkach są wykorzystywane w celach statystycznych, analizy ruchu i zapisywania ustawień. Dalsze korzystanie z serwisu z włączonym zapisem cookies oznacza zgodę na ich używanie i zapisywanie ich w Twojej przeglądarce. W ustawieniach przeglądarki możesz także zmienić ustawienia dotyczące cookies.

PFRON 2016

 pfron „SM’owa przystań – usprawnianie ruchowe i społeczne chorych na SM”

Projekt realizowany ze środków PFRON w ramach zadań zlecanych (…) – 11 konkurs

okres realizacji: 1 kwiecień 2013r. – 31 marzec 2014r.
1 kwiecień 2014r. – 31 marzec 2015r.
1 kwiecień 2015r. – 31 marzec 2016r.

Celem projektu jest zmniejszenie ograniczeń ruchowych, spowolnienie postępu choroby, poprawa kondycji psychicznej, a także stworzenie osobom niepełnosprawnym o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, chorym na SM możliwości aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym.

Cel ten zostanie osiągnięty przez wzrost indywidualnie określonych dla danego beneficjenta kompetencji i umiejętności wpływających na zachowanie lub zwiększenie jego aktywności i samodzielności.

Metodą osiągnięcia celu projektu będzie przygotowanie i realizacja Indywidualnych Planów Działania (IPD) dla każdej osoby niepełnosprawnej, będącej beneficjentem ostatecznym projektu. Każdy beneficjent projektu, na podstawie wskazań z IPD, będzie mógł korzystać z wybranych grupowych i indywidualnych zajęć, wspomagających proces rehabilitacji fizycznej, społecznej i psychologicznej.
W szczególności w ramach zajęć w placówce będą to takie zajęcia, jak:
1. rehabilitacja ruchowa,
2. masaż usprawniający,
3. zajęcia relaksacyjne jogi,
4. zajęcia tai-chi,
5. zajęcia metodą Feldenkraisa,
6. arteterapia z elementami terapii zajęciowej,
7. spotkania grupy wsparcia z psychologiem,
8. zajęcia „Główka pracuje”,
poza siedzibą biura świadczone będą:
9. pomoc logopedyczna,
10. rehabilitacja domowa,
11. usługi osobistego asystenta osoby chorej na SM,
12. ćwiczenia na basenie w szpitalu MSWiA,
13. hipoterapia.
Ponadto, projekt zakłada zwrot kosztów przejazdów na zajęcia i przejazdów asystentów z podopiecznymi.

 

 

pfron „jeSteśMy – publikacje dla osób chorych na SM”

Projekt realizowany ze środków PFRON w ramach zadań zlecanych (…) – 13 konkurs

okres realizacji: 1 styczeń 2014r. – 31 marzec 2015r.,
1 kwiecień 2015r. – 31 marzec 2016r.
1 kwiecień 2016r. – 31 marzec 2017r.

Celem projektu jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym, chorym na SM, dostępu do rzetelnej informacji nt choroby i sposobów radzenia sobie z nią. Cel ten chcemy osiągnąć poprzez propagowanie w wydawanych przez nas publikacjach informacji na temat pozytywnych przykładów życia z chorobą, obowiązujących praw i ulg, możliwości i warunków rehabilitacji, leczenia, a także radzenia sobie z najczęściej występującymi problemami w tym schorzeniu.

Celami pośrednimi zadania jest wzrost wiedzy chorych na SM i ich bliskich na temat przepisów prawnych dotyczących niepełnosprawności, dostępnego leczenia i wsparcia dostępnego w ramach NFZ, PFRON, zakresu i form działania instytucji pomocowych, działalności Oddziału Warszawskiego PTSR, dostępnych uprawnień i ulg.

Poprzez realizację zadania i wydawanie publikacji dążymy do zmniejszenia poczucia ich wyobcowania i osamotnienia w sytuacji choroby, zwiększenia zainteresowania zasadami zdrowego odżywiania się, usprawnianiem funkcji poznawczych, a przez to poprawy sprawności i funkcjonowania psychospołecznego oraz samopoczucia osób dotkniętych SM.

Projekt skierowany jest do osób chorych na SM, ich bliskich, a także specjalistów i osób zainteresowanych tematyką stwardnienia rozsianego z całego kraju. Zakłada przygotowanie w pierwszym okresie realizacji zadania 5 numerów kwartalnika Nadzieja, w drugim i trzecim – po 4 numerów. Ponadto, co roku przygotowywane będą broszury tematyczne będące odpowiedzią na zgłaszane przez uczestników projektu zapotrzebowanie. W 2014r. wydana zostanie broszura dot. diety w SM oraz Informatora, w 2015r. – broszura dot udogodnień i ćwiczeń dla osób z SM, zaś w 2016r. – broszura poświęcona usprawnianiu funkcji poznawczych (zaburzonych w związku z SM) oraz publikacja skierowana do osób nowozdiagnozowanych. Publikacje drukowane będą drukiem powiększonym, a ich wersje elektroniczne zamieszczane na stronie Oddziału Warszawskiego PTSR.

Zadanie wpłynie na poprawę jakości życia i funkcjonowania osób chorych na SM. Dzięki publikacjom osoby chore na SM, ich bliscy i specjaliści będą mogli uzyskać kompleksową wiedzę na temat choroby, dostępnego wsparcia i form dostosowania otoczenia do zmienionych możliwości, zasad zdrowego odżywania się, czy zalecanych ćwiczeń.

 

pfron „Czas na pracę”

Projekt realizowany ze środków PFRON w ramach zadań zlecanych (…) – 15 konkurs

Projekt wspólny: Lider – PTSR Oddział Łódź, Partner – PTSR Oddział Warszawski

okres realizacji: 1 styczeń 2015 r. – 31 marzec 2016 r.

Celem głównym projektu jest wejście osób niepełnosprawnych na otwarty rynek pracy 128 osób ze stwardnieniem rozsianym z terenu województwa łódzkiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego i zachodniopomorskiego dzięki zindywidualizowanym i kompleksowym usługom oraz szerokiemu wsparciu.
Główne działania, jakie będą realizowane to:
– kursy i szkolenia zawodowe,
– szkolenie językowe,
– staże,
– Warsztaty Aktywizacji Zawodowej i Społecznej,
– Warsztaty Komunikacji Interpersonalnej.

Działania będą miały na celu podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo oraz zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego poprzez:
– wzmocnienie kompetencji społeczno-zawodowych osób z SM oraz zmian w świadomości dotyczących aktywnego życia społeczno-zawodowego,
– rozwój kompetencji społeczno-zawodowych zwiększających szanse na rynku pracy u osób ze stwardnieniem rozsianym,
– udzielenie kompleksowego wsparcia psychologicznego, zawodowego i prawnego,
– szkolenia, kursy doszkalające i inne.

 

okres realizacji: 1 kwiecień 2016 r. – 31 marzec 2017 r.

Projekt zakłada tworzenie warunków sprzyjających wejściu 132 osób niepełnosprawnych, chorych na stwardnienie rozsiane (SM), na otwarty rynek pracy dzięki zindywidualizowanym i kompleksowym usługom i szerokiemu wsparciu w okresie od 1.04.2016 r. do 31.03.2017 r. rozwijającym ich aktywność zawodową i społeczną.

Cele szczegółowe:

1) Określenie i rozwój kompetencji społeczno – zawodowych zwiększających szanse na wejście na rynek pracy poprzez opracowanie IPD oraz zapewnienie wsparcia specjalistycznego (psychologicznego, doradztwa zawodowego, pracownika socjalnego)

2) Rozwinięcie, podtrzymanie i przywrócenie aktywności zawodowej i społecznej BO poprzez kursy zawodowe, szkolenia językowe, staże rehabilitacyjne i inne.

3) Nabycie nowych umiejętności i kompetencji zawodowych przez BO, co pozytywnie wpłynie na proces powrotu i utrzymanie się na rynku pracy.

Główne działania, jakie będą realizowane to:
– kursy i szkolenia zawodowe,
– szkolenie językowe,
– staże,
– Warsztaty Aktywizacji Zawodowej i Społecznej,
– Warsztaty Komunikacji Interpersonalnej.

W/w działania mają na celu podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo oraz zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego poprzez:
– wzmocnienie kompetencji społeczno-zawodowych osób z SM oraz zmian w świadomości dotyczących aktywnego życia społeczno-zawodowego
– rozwój kompetencji społeczno-zawodowych zwiększających szanse na rynku pracy u osób ze stwardnieniem rozsianym,
– udzielenie kompleksowego wsparcia psychologicznego, zawodowego, pracownika socjalnego,
– szkolenia, kursy doszkalające i inne.

Dokumenty rekrutacyjne dla beneficjenta:

Ankieta na koniec projektu
Ankieta przed przystąpieniem do projektu
Regulamin rekrutacji
Zał. nr 1 – Formularz zgłoszeniowy
Zał. nr 2 – Deklaracja uczestnictwa w projekcie
Zał. nr 3 – Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
Zał. nr 4 – Oświadczenie uczestnika o rezygnacji z projektu

 

pfron „Pomocna dłoń 2”

Projekt realizowany ze środków PFRON w ramach zadań zlecanych (…) – 15 konkurs

Projekt wspólny: Lider – PTSR Oddział Warszawski, Partner – PTSR Oddział Łódź

okres realizacji: 1 kwiecień 2015 r. – 31 marzec 2016 r.,
1 kwiecień 2016 r. – 31 marzec 2017 r.

Głównym celem projektu jest zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych poprzez wdrożenie kompleksowego programu grupowych i indywidualnych zajęć oraz warsztatów mających na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego ich funkcjonowania.

Projekt skierowany jest do 195 osób niepełnosprawnych chorych na stwardnienie rozsiane z terenu województw mazowieckiego, łódzkiego i zachodniopomorskiego (w drugim okresie realizacji projektu będzie objętych wsparciem 152 osoby, w tym osoby uczestniczące w pierwszym okresie realizacji projektu). Zakłada opracowanie kompleksowego programu rehabilitacji osób chorych na SM, który obejmie swoim działaniem problemy ruchowe, psychologiczne i społeczne.

Główne działania jakie są realizowane to:

 • rehabilitacja w ośrodku,
 • rehabilitacja w domu chorego,
 • zajęcia na basenie,
 • choreoterapia,
 • lektorat j. angielskiego
 • wyjazdowe warsztaty umiejętności społecznych połączone z ćwiczeniami Qigong.

Podjęcie w/w działań pozwoli zwiększyć aktywność społeczną i ruchową osób chorych, co umożliwi spowolnienie rozwoju choroby oraz zmotywuje do bardziej aktywnego życia z chorobą.

Dokumenty rekrutacyjne dla beneficjenta:

Ankieta przed przystąpieniem do projektu
Formularz zgłoszeniowy
Deklaracja uczestnictwa w projekcie
Oświadczenie beneficjenta ostatecznego projektu
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetawarzaniu danych osobowych
Ankieta na koniec projektu

 

 pfron „SM’owa przystań – usprawnianie ruchowe i społeczne chorych na SM II”

Projekt realizowany ze środków PFRON w ramach zadań zlecanych (…) – 24 konkurs

okres realizacji: 1 kwiecień 2016r. – 31 marzec 2017r.
1 kwiecień 2017r. – 31 marzec 2018r.

Projekt zakłada udział beneficjenta (osoby niepełnosprawnej) w szeregu zajęć wspomagających proces rehabilitacji fizycznej, społecznej i psychologicznej, dostosowanych do charakteru schorzenia (SM). Wybór rodzaju formy wsparcia odbywał się będzie w oparciu o konsultacje ze specjalistami ds. IPD (psychologiem, rehabilitantem, lekarzem), przy uwzględnieniu indywidualnych potrzeb i preferencji chorego. Szczegółowo, zespół specjalistów zajmie się oceną stanu fizycznego i psychicznego danego beneficjenta, jego potrzeb, mocnych i słabych stron, indywidualnych braków w umiejętnościach i kompetencjach ograniczających jego aktywność i samodzielność, a także oceną motywacji do udziału w projekcie. Przy wyborze form wsparcia będą także brane pod uwagę ewentualne przeciwwskazania zdrowotne.

Każdy beneficjent projektu, na podstawie wskazań z IPD, będzie mógł korzystać z takich zajęć usprawniających, jak:

 1. grupowa rehabilitacja ruchowa,
 2. mechanoterapia,
 3. masaż usprawniający,
 4. zajęcia jogi,
 5. zajęcia tai-chi,
 6. zajęcia metodą Feldenkraisa,
 7. arteterapia z elementami terapii zajęciowej,
 8. zajęcia wokalne,
 9. zajęcia teatralne,
 10. zajęcia „Główka pracuje”,
 11. wsparcie psychologa – trening funkcji poznawczych, porady indywidualne,
 12. pomoc logopedyczna,
 13. wsparcie dietetyka,
 14. rehabilitacja domowa,
 15. usługi osobistego asystenta osoby chorej na SM,
 16. ćwiczenia zespołowe i basen w Szpitalu MSW.

Ponadto, projekt zakłada zwrot kosztów przejazdów na zajęcia.

Zajęcia w placówce odbywać się będą w sposób ciągły – od poniedziałku do piątku (oraz w wybrane soboty) przez cały rok. Wybrane, indywidualne wsparcie poza placówką, tj: asystenckie oraz z zakresu rehabilitacji domowej, świadczone będzie także w weekendy.

Profesjonalnie prowadzona, regularna rehabilitacja fizyczna umożliwia chorym na SM utrzymywanie sprawności fizycznej na możliwie najwyższym poziomie oraz przywrócenie zaburzonych wskutek choroby funkcji. Rehabilitacja społeczna i psychologiczna zaś pomaga przełamać barierę izolacji społecznej, bezpośrednio wpływa na psychikę i poczucie sprawstwa u naszych podopiecznych (mimo nieprzewidywalnej choroby i obniżonej sprawności).

Działania opisane w projekcie wpływają na zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych, chorych na stwardnienie rozsiane oraz zwiększenie ich aktywności, zarówno w życiu społecznym, jak i zawodowym (w zakresie, w jakim pozwala na to choroba).

 

Zasady rekrutacji do projektu:

Rekrutacja beneficjentów (i promocja) projektu odbywać się będzie poprzez:
– wysyłkę listowną zawiadomień o realizowanym zadaniu do członków Stowarzyszenia,
– monitoring środowiska w oparciu o bazę danych OW PTSR,
– zamieszczenie informacji na stronie internetowej Towarzystwa oraz poprzez wysyłkę elektroniczną do członków Oddziału, którzy posiadają adres e-mail,
– ogłoszenie w wydawanym przez Stowarzyszenie kwartalniku „Nadzieja”,
– informację ustną, telefoniczną,
– kolportaż materiałów informacyjnych (ulotek, plakatów) do ośrodków zdrowia, placówek pomocy społecznej, ośrodków rehabilitacyjnych dla chorych na SM i in.

Zgłoszenia chętnych przyjmowane będą w biurze Stowarzyszenia.

Każda osoba zainteresowana udziałem w projekcie, będzie musiała dostarczyć do biura:
– kserokopię orzeczenia o lekkim (max 10% uczestników), umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, lub orzeczenie równoważne,
– podpisać oświadczenie że jest chora na SM,
– podpisać zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez OW PTSR oraz PFRON.

Po spełnieniu ww wymagań i dostarczeniu do biura odpowiednich dokumentów beneficjent projektu odbędzie godzinne spotkania z trzema specjalistami ds. IPD, tj z psychologiem, rehabilitantem i lekarzem. Podczas spotkań tych ocenie podlegał będzie stan psychofizyczny beneficjenta, jego potrzeby, mocne i słabe strony ograniczające jego aktywność i samodzielność, a także motywacja do udziału w projekcie. Efektem wsparcia będzie konstrukcja Indywidualnego Planu Działania, dostosowanego do indywidualnych potrzeb danej osoby, z zaznaczeniem ewentualnych przeciwwskazań ze strony zdrowotnej, fizjoterapeutycznej czy psychologicznej do udziału w wybranych zajęciach. W przypadku niskiego poziomu zaangażowania beneficjenta jego miejsce w projekcie zajmie inna osoba.

Dokumenty rekrutacyjne dla beneficjenta:

Indywidualny Plan Działania
Oświadczenie beneficjenta ostatecznego projektu
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Ankieta przed przystąpieniem do projektu
Ankieta na koniec projektu
Harmonogram realizacji projektu

 

 

pfron     „Kultura, sztuka, relaks”

Projekt realizowany ze środków PFRON w ramach zadań zlecanych (…) – 24 konkurs

okres realizacji: 1 maj 2016r. – 31 grudzień 2016r.

Projekt zakłada zorganizowanie czterech sześciodniowych, integracyjnych warsztatów arteterapeutycznych z elementami zajęć relaksacyjno-kondycyjnych. Warsztaty skierowane będą do 128 czynnie działających, uzdolnionych artystycznie członków oddziałów PTSR z terenu całej Polski. W ramach każdego z czterech warsztatów zorganizowane będą zajęcia arteterapeutyczne prowadzone przez terapeutę zajęciowego lub twórcę ludowego.
W trakcie warsztatów zorganizowane zostaną wyjazdy plenerowe prowadzone przez przewodnika, mające na celu zapoznanie ze sztuką i kulturą danego regionu. Podczas każdego wyjazdu przeprowadzone zostaną również zajęcia relaksacyjne np. joga, tai-chi lub kondycyjne np.nordic walking, pilates.

Uczestnikami projektu mogą być osoby pełnoletnie, bez znaczenia na płeć.

W każdym z czterech warsztatów weźmie udział średnio po 32 uczestników.

Osoby chętne do udziału w projekcie w chwili przystępowania do projektu będą musiały spełniać następujące warunki:
– posiadać orzeczenie o stopniu umiarkowanym lub znacznym niepełnosprawności,
– mieć zdiagnozowane stwardnienie rozsiane – potwierdzone oświadczeniem beneficjenta oraz zaświadczeniem od lekarza i/lub kartą informacyjną ze szpitala,
– podpisać oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
– wypełnić kartę zgłoszeniową.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Informacje i dokumenty rekrutacyjne dla beneficjenta

Karta zgłoszeniowa Kultura Sztuka Relaks
Oświadczenie BO projektu Kultura sztuka relaks
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych PFRON 2016
Harmonogram Kultura Sztuka Relaks

 

plakat Kultura Sztuka Relaks

 

 

pfron      „Sprawić Moc”

Projekt realizowany ze środków PFRON w ramach zadań zlecanych (…) – 24 konkurs

okres realizacji: 1 maj 2016r. – 31 marzec 2017r.
1 kwiecień 2017r. – 31 marzec 2018r.

Projekt skierowany jest do 330 osób niepełnosprawnych chorych na stwardnienie rozsiane z terenu województw mazowieckiego, łódzkiego, zachodniopomorskiego i świętokrzyskiego (w pierwszym okresie zostanie objętych wsparciem 220 osób).
Projekt zakłada opracowanie kompleksowego programu rehabilitacji osób chorych na SM, który
obejmie swoim działaniem problemy ruchowe, psychologiczne i społeczne.
Główne działania jakie będą realizowane to:
– rehabilitacja w domu chorego;
– rehabilitacja w ośrodku;
– usługi asystenta osoby chorej na SM;
– indywidualne porady specjalistów np. (psycholog, psychiatra, prawnik, logopeda, dietetyk);
– indywidualne zajęcia na basenie;
– zajęcia relaksacyjne – joga;
– warsztaty wyjazdowe „Porozumienie bez przemocy”.

Rekrutacja odbywać się będzie zarówno w siedzibie Lidera i Wnioskodawcy a także w siedzibie Oddziału PTSR w woj. zachodniopomorskim w Szczecinie oraz w siedzibie Oddziału PTSR w woj. świętokrzyskim poprzez specjalistów ds. rekrutacji i form wsparcia.
Zgłoszenia przyjmowane będą telefonicznie, mailowo, bądź bezpośrednio w Oddziałach PTSR, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy danego Oddziału przez cały okres realizacji projektu.

Osoby ze stwardnieniem rozsianym w chwili przystępowania do projektu będą musiały spełniać następujące warunki:
– posiadać orzeczenie o znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniu niepełnosprawności (maksymalnie 10% ogółu BO) lub równoważne,
– zamieszkiwać na terenie woj. mazowieckiego, łódzkiego, zachodniopomorskiego, świętokrzyskiego.
– mieć zdiagnozowane stwardnienie rozsiane – potwierdzone oświadczeniem beneficjenta oraz zaświadczeniem od lekarza i/lub kartą informacyjną ze szpitala,
– wypełnić formularz zgłoszeniowy i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
– podpisać oświadczenie, że na dzień rozpoczęcia realizacji projektu nie są: uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy.
Określenie kompetencji i stopnia umiejętności oraz samodzielności BO odbędzie się poprzez opracowanie Indywidualnego Planu Działań (IPD) i wskazanie rokowań co do możliwości realizacji celu projektu w odniesieniu do danego beneficjenta ostatecznego, IPD zostanie przeprowadzone przez kadrę specjalistów (lekarz, psycholog, rehabilitant) w momencie złożenia wszystkich wymaganych dokumentów w siedzibach Oddziałów. Następnie, w zależności od potrzeb BO, stanu zdrowia, kompetencji psychologicznych i społecznych, beneficjenci projektu skierowani zostaną do uczestnictwa w formach wsparcia. Istnieje możliwość zakwalifikowania jednej osoby do kilku form wsparcia oferowanych w projekcie. Wówczas zespół specjalistów będzie wskazywał na podstawowy kierunek zajęć poprzez wpisanie go na pierwszej pozycji w karcie IPD. W przypadku rezygnacji chorych z uczestnictwa w zajęciach (pobyt chorych szpitalu itp.), prowadzona będzie lista rezerwowa. W przypadku większej, niż zakładano liczby uczestników decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Dokumenty rekrutacyjne dla beneficjenta:

Indywidualny Plan Działania
Deklaracja uczestnictwa w projekcie
Oświadczenie beneficjenta ostatecznego projektu
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Ankieta przed przystąpieniem do projektu
Ankieta na koniec projektu
Harmonogram realizacji projektu

wróć