Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Informacje zapisane w ciasteczkach są wykorzystywane w celach statystycznych, analizy ruchu i zapisywania ustawień. Dalsze korzystanie z serwisu z włączonym zapisem cookies oznacza zgodę na ich używanie i zapisywanie ich w Twojej przeglądarce. W ustawieniach przeglądarki możesz także zmienić ustawienia dotyczące cookies.

PFRON 2018

„SM’owa przystań – usprawnianie ruchowe i społeczne chorych na SM III”

Projekt realizowany ze środków PFRON w ramach zadań zlecanych (…) – „Samodzielni i skuteczni – kierunek pomocy 4” – Konkurs 4/2017

okres realizacji: 
1 styczeń 2018r. – 31 marzec 2019r.,
1 kwiecień 2019r. – 31 marzec 2020r.
1 kwiecień 2020r. – 31 marzec 2021r.

Projekt zakłada udział beneficjenta (osoby niepełnosprawnej) w szeregu zajęć wspomagających proces rehabilitacji fizycznej, społecznej i psychologicznej, dostosowanych do charakteru schorzenia (SM). Wybór rodzaju formy wsparcia odbywał się będzie w oparciu o konsultacje ze specjalistami ds. IPD (psychologiem, rehabilitantem, lekarzem), przy uwzględnieniu indywidualnych potrzeb i preferencji chorego. Szczegółowo, zespół specjalistów zajmie się oceną stanu fizycznego i psychicznego danego beneficjenta, jego potrzeb, mocnych i słabych stron, indywidualnych braków w umiejętnościach i kompetencjach ograniczających jego aktywność i samodzielność, a także oceną motywacji do udziału w projekcie. Przy wyborze form wsparcia będą także brane pod uwagę ewentualne przeciwwskazania zdrowotne.

Każdy beneficjent projektu, na podstawie wskazań z IPD, będzie mógł korzystać z takich zajęć usprawniających, jak:
1. grupowa rehabilitacja ruchowa,
2. mechanoterapia,|
3. masaż usprawniający,
4. zajęcia jogi,
5. zajęcia tai-chi,
6. zajęcia metodą Feldenkraisa,
7. arteterapia z elementami terapii zajęciowej,
8. zajęcia wokalne,
9. zajęcia teatralne,
10. zajęcia „Główka pracuje”,
11. wsparcie psychologa – trening funkcji poznawczych, porady indywidualne,
12. pomoc logopedyczna,
13. wsparcie dietetyka,
14. rehabilitacja domowa,
15. usługi osobistego asystenta osoby chorej na SM,
16. ćwiczenia zespołowe i basen,

Ponadto, projekt zakłada zwrot kosztów przejazdów na zajęcia.

Zajęcia w placówce odbywać się będą w sposób ciągły – od poniedziałku do piątku (oraz w wybrane soboty) przez cały rok. Wybrane, indywidualne wsparcie poza placówką, tj: asystenckie oraz z zakresu rehabilitacji domowej, świadczone będzie także w weekendy.
Profesjonalnie prowadzona, regularna rehabilitacja fizyczna umożliwia chorym na SM utrzymywanie sprawności fizycznej na możliwie najwyższym poziomie oraz przywrócenie zaburzonych wskutek choroby funkcji. Rehabilitacja społeczna i psychologiczna zaś pomaga przełamać barierę izolacji społecznej, bezpośrednio wpływa na psychikę i poczucie sprawstwa u naszych podopiecznych (mimo nieprzewidywalnej choroby i obniżonej sprawności).
Działania opisane w projekcie wpływają na zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych, chorych na stwardnienie rozsiane oraz zwiększenie ich aktywności, zarówno w życiu społecznym, jak i zawodowym (w zakresie, w jakim pozwala na to choroba).

Zasady rekrutacji do projektu:

Rekrutacja beneficjentów (i promocja) projektu odbywać się będzie poprzez:
– wysyłkę listowną zawiadomień o realizowanym zadaniu do członków Stowarzyszenia,
– monitoring środowiska w oparciu o bazę danych OW PTSR,
– zamieszczenie informacji na stronie internetowej Towarzystwa oraz poprzez wysyłkę elektroniczną do członków Oddziału, którzy posiadają adres e-mail,
– ogłoszenie w wydawanym przez Stowarzyszenie kwartalniku „Nadzieja”,
– informację ustną, telefoniczną,
– kolportaż materiałów informacyjnych (ulotek, plakatów) do ośrodków zdrowia, placówek pomocy społecznej, ośrodków rehabilitacyjnych dla chorych na SM i in.
Zgłoszenia chętnych przyjmowane będą w biurze Stowarzyszenia.
Każda osoba zainteresowana udziałem w projekcie, będzie musiała dostarczyć do biura:
– kserokopię orzeczenia o lekkim (max 10% uczestników), umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, lub orzeczenie równoważne,
– podpisać oświadczenie że jest chora na SM,
– podpisać zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez OW PTSR oraz PFRON.
Po spełnieniu ww wymagań i dostarczeniu do biura odpowiednich dokumentów beneficjent projektu odbędzie godzinne spotkania z trzema specjalistami ds. IPD, tj z psychologiem, rehabilitantem i lekarzem. Podczas spotkań tych ocenie podlegał będzie stan psychofizyczny beneficjenta, jego potrzeby, mocne i słabe strony ograniczające jego aktywność i samodzielność, a także motywacja do udziału w projekcie. Efektem wsparcia będzie konstrukcja Indywidualnego Planu Działania, dostosowanego do indywidualnych potrzeb danej osoby, z zaznaczeniem ewentualnych przeciwwskazań ze strony zdrowotnej, fizjoterapeutycznej czy psychologicznej do udziału w wybranych zajęciach. W przypadku niskiego poziomu zaangażowania beneficjenta jego miejsce w projekcie zajmie inna osoba.

 

 1. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych – zgodne z RODO

 

„jeSteśMy – publikacje dla osób chorych na SM III”

Projekt realizowany ze środków PFRON w ramach zadań zlecanych (…) – „Samodzielni i skuteczni – kierunek pomocy 4” – Konkurs 4/2017

okres realizacji:
1 styczeń 2018r. – 31 marzec 2019r.,
1 kwiecień 2019r. – 31 marzec 2020r.
1 kwiecień 2020r. – 31 marzec 2021r.

Celem projektu jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym, chorym na SM, dostępu do rzetelnej informacji nt choroby i sposobów radzenia sobie z nią. Cel ten chcemy osiągnąć poprzez propagowanie w wydawanych przez nas publikacjach informacji na temat pozytywnych przykładów życia z chorobą, obowiązujących praw i ulg, możliwości i warunków rehabilitacji, leczenia, a także radzenia sobie z najczęściej występującymi problemami w tym schorzeniu.
Celami pośrednimi zadania jest wzrost wiedzy chorych na SM i ich bliskich na temat przepisów prawnych dotyczących niepełnosprawności, dostępnego leczenia i wsparcia dostępnego w ramach NFZ, PFRON, zakresu i form działania instytucji pomocowych, działalności Oddziału Warszawskiego PTSR, dostępnych uprawnień i ulg.
Poprzez realizację zadania i wydawanie publikacji dążymy do zmniejszenia poczucia ich wyobcowania i osamotnienia w sytuacji choroby, zwiększenia zainteresowania zasadami zdrowego odżywiania się, usprawnianiem funkcji poznawczych, a przez to poprawy sprawności i funkcjonowania psychospołecznego oraz samopoczucia osób dotkniętych SM.
Projekt skierowany jest do osób chorych na SM, ich bliskich, a także specjalistów i osób zainteresowanych tematyką stwardnienia rozsianego z całego kraju. Zakłada przygotowanie w pierwszym okresie realizacji zadania 5 numerów kwartalnika Nadzieja, w drugim i trzecim – po 4 numerów. Ponadto, co roku przygotowywane będą broszury tematyczne będące odpowiedzią na zgłaszane przez uczestników projektu zapotrzebowanie. 

 

  „SM’owa przystań – usprawnianie ruchowe i społeczne chorych na SM II”

Projekt realizowany ze środków PFRON w ramach zadań zlecanych (…) – 24 konkurs

okres realizacji: 1 kwiecień 2016r. – 31 marzec 2017r.
1 kwiecień 2017r. – 31 marzec 2018r.

Projekt zakłada udział beneficjenta (osoby niepełnosprawnej) w szeregu zajęć wspomagających proces rehabilitacji fizycznej, społecznej i psychologicznej, dostosowanych do charakteru schorzenia (SM). Wybór rodzaju formy wsparcia odbywał się będzie w oparciu o konsultacje ze specjalistami ds. IPD (psychologiem, rehabilitantem, lekarzem), przy uwzględnieniu indywidualnych potrzeb i preferencji chorego. Szczegółowo, zespół specjalistów zajmie się oceną stanu fizycznego i psychicznego danego beneficjenta, jego potrzeb, mocnych i słabych stron, indywidualnych braków w umiejętnościach i kompetencjach ograniczających jego aktywność i samodzielność, a także oceną motywacji do udziału w projekcie. Przy wyborze form wsparcia będą także brane pod uwagę ewentualne przeciwwskazania zdrowotne.

Każdy beneficjent projektu, na podstawie wskazań z IPD, będzie mógł korzystać z takich zajęć usprawniających, jak:
1. grupowa rehabilitacja ruchowa,
2. mechanoterapia,|
3. masaż usprawniający,
4. zajęcia jogi,
5. zajęcia tai-chi,
6. zajęcia metodą Feldenkraisa,
7. arteterapia z elementami terapii zajęciowej,
8. zajęcia wokalne,
9. zajęcia teatralne,
10. zajęcia „Główka pracuje”,
11. wsparcie psychologa – trening funkcji poznawczych, porady indywidualne,
12. pomoc logopedyczna,
13. wsparcie dietetyka,
14. rehabilitacja domowa,
15. usługi osobistego asystenta osoby chorej na SM,
16. ćwiczenia zespołowe i basen w Szpitalu MSW.

Ponadto, projekt zakłada zwrot kosztów przejazdów na zajęcia.

Zajęcia w placówce odbywać się będą w sposób ciągły – od poniedziałku do piątku (oraz w wybrane soboty) przez cały rok. Wybrane, indywidualne wsparcie poza placówką, tj: asystenckie oraz z zakresu rehabilitacji domowej, świadczone będzie także w weekendy.
Profesjonalnie prowadzona, regularna rehabilitacja fizyczna umożliwia chorym na SM utrzymywanie sprawności fizycznej na możliwie najwyższym poziomie oraz przywrócenie zaburzonych wskutek choroby funkcji. Rehabilitacja społeczna i psychologiczna zaś pomaga przełamać barierę izolacji społecznej, bezpośrednio wpływa na psychikę i poczucie sprawstwa u naszych podopiecznych (mimo nieprzewidywalnej choroby i obniżonej sprawności).
Działania opisane w projekcie wpływają na zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych, chorych na stwardnienie rozsiane oraz zwiększenie ich aktywności, zarówno w życiu społecznym, jak i zawodowym (w zakresie, w jakim pozwala na to choroba).

Zasady rekrutacji do projektu:

Rekrutacja beneficjentów (i promocja) projektu odbywać się będzie poprzez:
– wysyłkę listowną zawiadomień o realizowanym zadaniu do członków Stowarzyszenia,
– monitoring środowiska w oparciu o bazę danych OW PTSR,
– zamieszczenie informacji na stronie internetowej Towarzystwa oraz poprzez wysyłkę elektroniczną do członków Oddziału, którzy posiadają adres e-mail,
– ogłoszenie w wydawanym przez Stowarzyszenie kwartalniku „Nadzieja”,
– informację ustną, telefoniczną,
– kolportaż materiałów informacyjnych (ulotek, plakatów) do ośrodków zdrowia, placówek pomocy społecznej, ośrodków rehabilitacyjnych dla chorych na SM i in.
Zgłoszenia chętnych przyjmowane będą w biurze Stowarzyszenia.
Każda osoba zainteresowana udziałem w projekcie, będzie musiała dostarczyć do biura:
– kserokopię orzeczenia o lekkim (max 10% uczestników), umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, lub orzeczenie równoważne,
– podpisać oświadczenie że jest chora na SM,
– podpisać zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez OW PTSR oraz PFRON.
Po spełnieniu ww wymagań i dostarczeniu do biura odpowiednich dokumentów beneficjent projektu odbędzie godzinne spotkania z trzema specjalistami ds. IPD, tj z psychologiem, rehabilitantem i lekarzem. Podczas spotkań tych ocenie podlegał będzie stan psychofizyczny beneficjenta, jego potrzeby, mocne i słabe strony ograniczające jego aktywność i samodzielność, a także motywacja do udziału w projekcie. Efektem wsparcia będzie konstrukcja Indywidualnego Planu Działania, dostosowanego do indywidualnych potrzeb danej osoby, z zaznaczeniem ewentualnych przeciwwskazań ze strony zdrowotnej, fizjoterapeutycznej czy psychologicznej do udziału w wybranych zajęciach. W przypadku niskiego poziomu zaangażowania beneficjenta jego miejsce w projekcie zajmie inna osoba.

Dokumenty rekrutacyjne dla beneficjenta:
Indywidualny Plan Działania
Oświadczenie beneficjenta ostatecznego projektu
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Ankieta przed przystąpieniem do projektu
Ankieta na koniec projektu
Harmonogram realizacji projektu

„Sprawić Moc”

Projekt realizowany ze środków PFRON w ramach zadań zlecanych (…) – 24 konkurs

okres realizacji: 1 maj 2016r. – 31 marzec 2017r.
1 kwiecień 2017r. – 31 marzec 2018r.

Projekt skierowany jest do 330 osób niepełnosprawnych chorych na stwardnienie rozsiane z terenu województw mazowieckiego, łódzkiego, zachodniopomorskiego i świętokrzyskiego (w pierwszym okresie zostanie objętych wsparciem 220 osób).
Projekt zakłada opracowanie kompleksowego programu rehabilitacji osób chorych na SM, który
obejmie swoim działaniem problemy ruchowe, psychologiczne i społeczne.
Główne działania jakie będą realizowane to:
– rehabilitacja w domu chorego;
– rehabilitacja w ośrodku;
– usługi asystenta osoby chorej na SM;
– indywidualne porady specjalistów np. (psycholog, psychiatra, prawnik, logopeda, dietetyk);
– indywidualne zajęcia na basenie;
– zajęcia relaksacyjne – joga;
– warsztaty wyjazdowe „Porozumienie bez przemocy”.

Rekrutacja odbywać się będzie zarówno w siedzibie Lidera i Wnioskodawcy a także w siedzibie Oddziału PTSR w woj. zachodniopomorskim w Szczecinie oraz w siedzibie Oddziału PTSR w woj. świętokrzyskim poprzez specjalistów ds. rekrutacji i form wsparcia.
Zgłoszenia przyjmowane będą telefonicznie, mailowo, bądź bezpośrednio w Oddziałach PTSR, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy danego Oddziału przez cały okres realizacji projektu.

Osoby ze stwardnieniem rozsianym w chwili przystępowania do projektu będą musiały spełniać następujące warunki:
– posiadać orzeczenie o znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniu niepełnosprawności (maksymalnie 10% ogółu BO) lub równoważne,
– zamieszkiwać na terenie woj. mazowieckiego, łódzkiego, zachodniopomorskiego, świętokrzyskiego.
– mieć zdiagnozowane stwardnienie rozsiane – potwierdzone oświadczeniem beneficjenta oraz zaświadczeniem od lekarza i/lub kartą informacyjną ze szpitala,
– wypełnić formularz zgłoszeniowy i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
– podpisać oświadczenie, że na dzień rozpoczęcia realizacji projektu nie są: uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy.
Określenie kompetencji i stopnia umiejętności oraz samodzielności BO odbędzie się poprzez opracowanie Indywidualnego Planu Działań (IPD) i wskazanie rokowań co do możliwości realizacji celu projektu w odniesieniu do danego beneficjenta ostatecznego, IPD zostanie przeprowadzone przez kadrę specjalistów (lekarz, psycholog, rehabilitant) w momencie złożenia wszystkich wymaganych dokumentów w siedzibach Oddziałów. Następnie, w zależności od potrzeb BO, stanu zdrowia, kompetencji psychologicznych i społecznych, beneficjenci projektu skierowani zostaną do uczestnictwa w formach wsparcia. Istnieje możliwość zakwalifikowania jednej osoby do kilku form wsparcia oferowanych w projekcie. Wówczas zespół specjalistów będzie wskazywał na podstawowy kierunek zajęć poprzez wpisanie go na pierwszej pozycji w karcie IPD. W przypadku rezygnacji chorych z uczestnictwa w zajęciach (pobyt chorych szpitalu itp.), prowadzona będzie lista rezerwowa. W przypadku większej, niż zakładano liczby uczestników decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Dokumenty rekrutacyjne dla beneficjenta:
Indywidualny Plan Działania
Deklaracja uczestnictwa w projekcie
Oświadczenie beneficjenta ostatecznego projektu
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Ankieta przed przystąpieniem do projektu
Ankieta na koniec projektu
Harmonogram realizacji projektu

„Sprawić Moc 2”

Projekt realizowany ze środków PFRON w ramach zadań zlecanych (…) – „Samodzielni i skuteczni – kierunek pomocy 4” – Konkurs 4/2017

okres realizacji: 
1 kwiecień 2018r. – 31 grudzień 2018 r. 

Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych chorych na stwardnienie rozsiane z terenu województw mazowieckiego, łódzkiego, zachodniopomorskiego i świętokrzyskiego.
Projekt zakłada opracowanie kompleksowego programu rehabilitacji osób chorych na SM, który
obejmie swoim działaniem problemy ruchowe, psychologiczne i społeczne.
Główne działania jakie będą realizowane to:
– rehabilitacja w domu chorego;
– rehabilitacja w ośrodku;
– usługi asystenta osoby chorej na SM;
– indywidualne porady specjalistów np. (psycholog, psychiatra, prawnik, logopeda, dietetyk);
– indywidualne zajęcia na basenie;
– zajęcia relaksacyjne – joga;
– warsztaty wyjazdowe „Porozumienie bez przemocy”.

Rekrutacja odbywać się będzie zarówno w siedzibie Lidera i Wnioskodawcy a także w siedzibie Oddziału PTSR w woj. zachodniopomorskim w Szczecinie oraz w siedzibie Oddziału PTSR w woj. świętokrzyskim poprzez specjalistów ds. rekrutacji i form wsparcia.
Zgłoszenia przyjmowane będą telefonicznie, mailowo, bądź bezpośrednio w Oddziałach PTSR, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy danego Oddziału przez cały okres realizacji projektu.

Osoby ze stwardnieniem rozsianym w chwili przystępowania do projektu będą musiały spełniać następujące warunki:
– posiadać orzeczenie o znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniu niepełnosprawności (maksymalnie 10% ogółu BO) lub równoważne,
– zamieszkiwać na terenie woj. mazowieckiego, łódzkiego, zachodniopomorskiego, świętokrzyskiego.
– mieć zdiagnozowane stwardnienie rozsiane – potwierdzone oświadczeniem beneficjenta oraz zaświadczeniem od lekarza i/lub kartą informacyjną ze szpitala,
– wypełnić formularz zgłoszeniowy i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
– podpisać oświadczenie, że na dzień rozpoczęcia realizacji projektu nie są: uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy.
Określenie kompetencji i stopnia umiejętności oraz samodzielności BO odbędzie się poprzez opracowanie Indywidualnego Planu Działań (IPD) i wskazanie rokowań co do możliwości realizacji celu projektu w odniesieniu do danego beneficjenta ostatecznego, IPD zostanie przeprowadzone przez kadrę specjalistów (lekarz, psycholog, rehabilitant) w momencie złożenia wszystkich wymaganych dokumentów w siedzibach Oddziałów. Następnie, w zależności od potrzeb BO, stanu zdrowia, kompetencji psychologicznych i społecznych, beneficjenci projektu skierowani zostaną do uczestnictwa w formach wsparcia. Istnieje możliwość zakwalifikowania jednej osoby do kilku form wsparcia oferowanych w projekcie. Wówczas zespół specjalistów będzie wskazywał na podstawowy kierunek zajęć poprzez wpisanie go na pierwszej pozycji w karcie IPD. W przypadku rezygnacji chorych z uczestnictwa w zajęciach (pobyt chorych szpitalu itp.), prowadzona będzie lista rezerwowa. W przypadku większej, niż zakładano liczby uczestników decydować będzie kolejność zgłoszeń.

 1. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych – zgodne z RODO

 

„Pomocna dłoń 3”

Projekt realizowany ze środków PFRON w ramach zadań zlecanych (…) – Konkurs 2/2016″Kurs na samodzielność”

Projekt wspólny: Lider – PTSR Oddział Warszawski, Partner – PTSR Oddział Łódź

okres realizacji: 1 kwiecień 2017 r. – 31 marzec 2018 r.,
1 kwiecień 2018 r. – 31 marzec 2019 r.

Głównym celem projektu jest zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych poprzez wdrożenie kompleksowego programu grupowych i indywidualnych zajęć oraz warsztatów mających na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego ich funkcjonowania.

Projekt skierowany jest do 327 osób niepełnosprawnych chorych na stwardnienie rozsiane z terenu województw mazowieckiego, łódzkiego i zachodniopomorskiego (w pierwszym okresie realizacji projektu będzie objętych wsparciem 234 osoby). Projekt zakłada opracowanie kompleksowego programu rehabilitacji osób chorych na SM, który obejmie swoim działaniem problemy ruchowe, psychologiczne i społeczne.

Główne działania jakie są realizowane to:

 • rehabilitacja w ośrodku,
 • rehabilitacja w domu chorego,
 • choreoterapia,
 • indywidualne zajęcia na basenie
 • wyjazdowe warsztaty umiejętności społecznych i relaksacji
 • warsztaty stacjonarne „umiejętności autoprezentacji i poszukiwania pracy”
 • konsultacje indywidualne specjalistów

Podjęcie w/w działań pozwoli zwiększyć aktywność społeczną i ruchową osób chorych, co umożliwi spowolnienie rozwoju choroby oraz zmotywuje do bardziej aktywnego życia z chorobą.

Dokumenty rekrutacyjne dla beneficjenta

 1. Formularz zgłoszeniowy
 2. Oświadczenie BO projektu
 3. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
 4. Deklaracja uczestnictwa
 5. Indywidualny Plan Działania
 6. Indywidualny Plan Działania – lekarz
 7. Indywidualny Plan Działania – psycholog
 8. Indywidualny Plan Działania – rehabilitant

„Kompleksowe wsparcie dla osób chorych na SM”

Projekt realizowany ze środków PFRON w ramach zadań zlecanych (…) – Konkurs 2/2016″Kurs na samodzielność”

Projekt wspólny: Lider – PTSR Oddział w Łodzi Partner – PTSR Oddział Warszawski

okres realizacji: 1 kwiecień 2017 r. – 31 marzec 2018 r.,
1 kwiecień 2018 r. – 31 marzec 2019 r.

Projekt skierowany jest do 300 osób niepełnosprawnych chorych na stwardnienie rozsiane z terenu województw łódzkiego, mazowieckiego i zachodniopomorskiego (w pierwszym okresie realizacji projektu będzie objętych wsparciem 240 osób). Projekt zakłada opracowanie kompleksowego programu rehabilitacji osób chorych na SM, który obejmie swoim działaniem problemy ruchowe, psychologiczne i społeczne.

Główne działania jakie są realizowane to:

 • rehabilitacja domowa
 • rehabilitacja w ośrodku
 • usługi asystenta osoby chorej na SM
 • indywidualna konsultacje specjalistów (np. psycholog, psychiatra, logopeda, prawnik)
 • warsztaty ceramiki artystycznej
 • warsztaty dietetyczne
 • BIOFEEDBACK – trening mózgu
 • usprawniające warsztaty wyjazdowe

Podjęcie w/w działań pozwoli zwiększyć aktywność społeczną i ruchową osób chorych, co umożliwi spowolnienie rozwoju choroby, zmotywuje BO do bardziej aktywnego życia z chorobą i wpłynie na pozytywne funkcjonowanie osób chorych w otaczającym ich środowisku.

Dokumenty rekrutacyjne dla beneficjenta

 1. Formularz zgłoszeniowy
 2. Oświadczenie BO projektu
 3. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
 4. Deklaracja uczestnictwa
 5. Indywidualny Plan Działania
 6. Indywidualny Plan Działania – lekarz
 7. Indywidualny Plan Działania – psycholog
 8. Indywidualny Plan Działania – rehabilitant

 

wróć